Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak om karantene for tilreisende fra områder utenfor Nord-Norge, Trøndelag og Møre og Romsdal til 08.04.20

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommuneoverlegen i Tana følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Dette er en videreføring av vedtak fra 26.03.20. Begrunnelsen er noe utdypet, og unntak fra restriksjonene er presisert og kalibrert i forhold til ny nasjonal veileder. Kommeoverlegen har fått delegert ansvaret og gjør vedtaket i påvente av behandling i kommunestyret ved neste kommunestyremøte 16.04.20. Det er viktig å opprettholde de lokale karantebestemmelsene i påvente av dette, og vil i det videre arbeidet med karantenebestemmelsene ta hensyn til nasjonal veileder.

Fra kriseledelsen i kommunen har det vært rapportert om stor oppslutning for de lokale karantenebestemmelsene, og det er ikke rapportert om uheldige virkninger for næringslivet.

Kommuneoverlegen legger også vekt på at det er stor faglig oppslutning om nytten av lokale karantebestemmelser i det samfunnsmedisinske miljøet i Nord-Norge.


Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

Tillegg fra nasjonal veileder:

Disse punktene er delvis nevnt over, men det presiseres i nasjonal veileder at følgende er anbefalt unntatt fra restriksjonene, hvilket kommuneoverlegen støtter:

  • Kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
  • Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  • Transitt uten opphold i kommunen
  • Barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
  • Personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
  • Person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
  • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.


Vedtaket har virkning fra 02.04.2020 og gjelder til og med 08.04.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020.

 

Her kan du lese hele vedtaket inkl begrunnelse.

Edit: har korrigert henvisningen under unntak til riktig pkt 3.