Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 25.03.20: vedtaket er opphevet.

Vedtak om forbud mot å dra på hytta og forbud mot ferdsel i sneskuterløyper for personer som ikke er bosatt i kommunen etter smittevernloven

Oppdatering 25.03.20:
Vedtaket er opphevet.

***** 

Det er nå mulig for utenbygds folk å søke om tillatelse til å hente ned telt, gumpier og utstyr. Se egen sak på hjemmesiden.
Samtidig har regjeringen vedtatt den 19.03.20 - Hytteforbudet, som hjemler bøter for de som ikke overholder forbudet

For å stoppe spredning av Covid-19 og unødvendig belastning på det lokale helsevesenet gjør kommuneoverlegen i Tana 18.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første og tredje ledd: 1. Alle som ikke er bosatt i Tana kommune ilegges forbud mot å besøke hytter i kommunen. 2. Alle som ikke er bosatt i Tana kommune ilegges forbud mot å ferdes i sneskuterløypene i kommunen. Vedtaket trer i kraft umiddelbart fra og med 19.03.20 kl. 08.00 og gjelder til nytt vedtak er fattet. Kommuneoverlegen oppfordrer også til å unngå reising utenfor kommunegrensen, med mindre dette er helt nødvendig. Unntaksbestemmelser: 1. Personell som deltar i rednings- eller evakueringssituasjoner av syke, skadde eller andre tilstander hvor liv og helse er truet. 2. Personer som allerede befinner seg på hytte i kommunen får reise hjem med sneskuter med mindre de befinner seg i karantene eller i isolasjon etter smittevernloven og er pålagt å være der.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet:
“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.” 

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. I Tana kommune er smittepresset fortsatt lavt, og man må fortsatt kunne anta at alle kjente smittetilfeller kan spores. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra andre kommuner. Kommunens kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt ved en omfattende epidemi. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen har begrenset kapasitet til å ivareta mange syke, og det er lang vei til nærmeste sykehus. Et stort antall helsepersonell i kommunen er i karantene, og situasjonen er kritisk.

Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket gir få og lite alvorlige konsekvenser for de berørte, mens nytteverdien av tiltaket kan være stort.  

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

 

Kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen, 18.03.2020