Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedrørende Fylkesmannens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper i Tana kommune etter 4. mai 2018

 

 

 

I forbindelse med Fylkesmannens vedtak om forlenget åpningstid for skuterløyper i Tana kommune  leverer Odd Erik Solbakk, leder for Hovedutvalg for utmark og næring, følgende brev til Fylkesmannen:

Vedrørende vedtak om “Løype 5 Fra Parkeringsplass Máskejohleahki til Geassajávri/Sommervannet der løype 5 møter løype 6A”, Løype 8 Fra Storelva til Stuorra Ilis, Løype 2A fra Sirma til Gurrteluoppal, Løype 5 fra Stuorra Ilis til Sommervann og Løype 3A fra Båteng til Gurrteluoppal.  

Viser til “vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet 5. mai - 30. juni - forlenget åpning av snøskuterløyper i Tana kommune etter 4. mai 2018.”

Deres ref: Sak 2018/1782

Løype 5 Fra Parkeringsplass Máskejohleahki til Geassajávri/Sommervannet der løype 5 møter løype 6A.

Fylkesmannen har gjort vedtak om å ikke forlenge åpning av Løype 5 Fra Parkeringsplass Máskejohleahki til Geassajávri/Sommervannet der løype 5 møter løype 6A. Vedtaket er begrunnet med hensyn til reindrifta.  

Det er ikke rein i området som nevnte løypestrekning går gjennom. Reinbeitedistrikt 9 er ute av hele området sør for fylkesvei 98. Sommervannet som denne løypestrekningen fører til, ligger 13 km fra reinbeitedistrikt 13 og deres vårbeiteområde. Fylkesmannen har vedtatt forlenget åpning av løype 5 på strekningen fra sommervann til løype 4. Denne strekningen ligger nærmere reinbeitedistrikt 13 og deres vårbeite enn strekningen på løype 5 Fra Parkeringsplass Máskejohleahki til Geassajávri/Sommervannet der løype 5 møter løype 6A.

Løype 5 er den viktigeste tilførselsløypa til sommervannet. Denne løypa har en gode parkeringsmuligheter til forskjel fra de andre tilførselsøypene fra østsiden som har mer begrensede parkeringsmuligheter.

På bakgrunn av ovenstående ber vi Fylkesmannen omgjøre vedtaket om ikke å forlenge åpning for Løype 5 Fra Parkeringsplass Máskejohleahki til Geassajávri/Sommervannet der løype 5 møter løype 6A.

Løype 5 fra Stuorra Ilis til Sommervann

Løype 5 fra Stuorra Ilis til Sommervann er for første gang ikke åpen etter 4. Mai. Denne løypa er såvidt innenfor grensen til Reinbeitedistrikt 13 og deres vårbeite ved Stuorra Ilis. Løypa skaper minimalt med problem i forhold til rein. Rb 9 er ute av området. RB 13 gav til høringssvar i fjor at åpning av løype 5 var greit fram til 18. Mai. På bakgrunn av ovenstående ber vi Fylkesmannen omgjøre vedtaket for denne løypa.

 

Figur 1 Kart som viser at løype 8 går like ved grensen til distrikt 13 sitt vårbeite område og avstanden til sommervannet og strekningen derfra til Máskejohleahki

Løype 8 Fra Storelva til Stuorra Ilis.    

Løype 8 fra storleva til Stuorra Ilis er for første gang ikke åpen etter 4. Mai. Denne løypa går like ved grensen til Reinbeitedistrikt 13 og deres vårbeite. Løypa skaper minimalt med problem i forhold til rein. Rb 9 er ute av området. Løypa er viktig også fordi den har meget gode parkeringsforhold. RB 13 gav til høringssvar i fjor at åpning av løype 8 var greit fram til 18. Mai. På bakgrunn av ovenstående ber vi Fylkesmannen omgjøre vedtaket for denne løypa.

Løype 2A fra Sirma til Gurrteluoppal

Tana kommune ber fylkesmannen å omgjøre sitt vedtak delvis for denne løypa. I forhold til RB 13 mener vi at den kan holdes åpen til Deavkketanjohka fram til 13. Mai. Viser til RB 13 sin uttalelse for 2017.

Løype 3A fra Båteng til Gurrteluoppal

Tana kommune ber fylkesmannen å omgjøre sitt vedtak delvis for denne løypa. I forhold til RB 13 mener vi at den kan holdes åpen til Soavveljávri fram til 13. Mai. Viser til RB 13 sin uttalelse for 2017.

 

Mvh

Odd Erik Solbakk, leder for Hovedutvalg for Utmark og Næring

 

1 vedlegg: RB 13 uttalelse for 2017, forlenget åpning av skuterløyper i Tana kommune