Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Frist for uttalelse til planoppstarten er 28. april 2017

Varsel om planoppstart - Utbedring av farled til Leirpollen

Kystverket har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til Leirpollen. Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for deponering av massene ved Stangnesodden i Tanafjorden. Frist for innspill er 2. mai 2017..

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet.

Varsel om oppstart og forslag til planprogram er på høring og ligger ute til offentlig ettersyn fra 13. mars til 2. mai 2017.

Torsdag 30. mars kl. 18:00 er det informasjonsmøte om prosjektet. Møtet skal være på samfunnshuset i Austertana.

Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram ligger under "Relaterte dokumenter" nede på denne siden. De er dessuten tilgjengelig på Kystverket sitt kontor i Honningsvåg og på Rådhuset i Tana bru. Kobling til relaterte dokumenter hos Kystverket her:

https://service.projectplace.com/pub/norwegian.cgi/0/1273049389?op=pm&o=PublicwebExternal_documents&tab=PublicwebExternal_documents&m=pubweb

Eventuelle innspill til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og forslag til planprogram sendes innen 2. mai 2017 til:

Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund

Innspill kan også sendes på e-post til postmottak@kystverket.no.

Spørsmål kan rettes til Kystverket ved prosjektleder Arnt Edmund Ofstad på telefon 78 47 74 16 eller 977 59 313, eller Kystverket telefon 07847.

 

Planavgrensningen fremgår av vedlagte bilde.

Planavgrensing Ny farled til Leirpollen.png