Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Frist for innspill: 29.05.20

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for småbåthavn i Austetana

Bakgrunn

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at Tana kommune har igangsatt følgende planarbeid:

Detaljregulering for småbåthavn ved Čammajohka, Austertana

Det vises i denne forbindelse til vedtaket i kommunestyrets møte 19.02.2020, saksnr. 14/2020, om oppstart av planarbeidet. Rambøll Norge AS ved avdeling Alta er engasjert som planfaglig konsulent.

Oversiktskart for planområdet.png

Planområdet

Planområdet ligger ved utløpet til elva Čammajohka i Austertana, i Tana kommune, og omfatter arealer både på land og i elv/sjø. Endelig planavgrensning vurderes nærmere i den videre planprosessen. Planområdets avgrensning er vist i kartutsnittene under.

Planavgrensning for Austertana småbåthavn.jpg

Planens formål

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av småbåthavn. Det vil i forbindelse med tiltaket være behov for mudring og fylling, samt oppgradering av veg og avkjørsel mot fv. 8082. I tillegg vil man legge til rette for blant annet videreføring av eksisterende båtopptrekk og etablering av parkeringsplass.

Frist for innspill

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no, innen 29.05.20. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Karianne Lund Heitmann, enten på e-post karianne.heitmann@ramboll.no, eller på telefon +47 476 19 087.

 

På koplingene nedenfor ligger varsel om oppstart, referat fra oppstarsmøte, KU naturmangfold fra tidligere planprosess og protokoll fra kommunestyremøte 19.02.20.