Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for nye Tanabru barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven, §§ 12-1 og 12 8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny Tanabru barnehage.

Forslagsstiller er Tana kommune. Plankonsulent er Norconsult AS.

planavgrensning riktig.png

Planen omfatter eiendommene gnr./bnr. 13/89 og 13/234 og del av 13/28. Planavgrensning er fastsatt i samråd med kommunen, og fremgår av kartutsnittet. Planen vil delvis erstatte gjeldende plan 2008001.


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig bebyggelse med ny barnehage inkl. adkomst og parkering, samt sikre bruk av off. friområde med lekeareal til almen bruk samt gang- og sykkelvei.


I planområdet inngår eksisterende bygg (VPP), turveg- skiløype, off. friområde med gang- og sykkelvei gjennom denne. Eiendommen for Finnmarkssykehuset skal omreguleres i tråd med kommuneplanens arealdel og dagens bruk offentlig formål, tjenesteyting/ sykehus.


Planinitiativ med detaljert gjennomgang av planpremisser og hensikt, er sendt kommune d. 30.09.20. Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen d. 15.10.20. Referat fra oppstartsmøte kan oversendes på forespørsel. Tiltaket er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvens- utredninger § 10, eller planprogram jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1.

 

Spørsmål, informasjon, merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet, kan rettes til Norconsult AS.

Merknader rettes skriftlig innen 30. november 2020, til:


Norconsult AS, Postboks 228, 9253 Tromsø,
eller på mail: marjo.kristiina.jussila@norconsult.com.

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.

Language Norsk - NorwegianLanguage Sami - SamiskLanguage English - Engelsk