Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av planarbeid - rullering av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. april 2013

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. I tillegg sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene
Planleggingsarbeidet skal bla. tilrettlegge for boligbygging, fritidsbebyggelse herunder vurdere gammebygging likt som fritidsboliger, fastsette bestemmelser for bygging i strandsonen og i vassdragsnære områder, tilrettelegge for folkehelse, idretts- og friluftsformål, bidra til næringsutvikling, fastsette rammer for mineralressurser og finne områder for deponier, tilrettelegge for fornybar energiproduksjon, trafikksikkerhet og infrastruktur, kartlegge båtlandingsplasser langs Tanavassdraget og ta hensyn til viktige natur- og landskapsverdier. Flere detaljer om planarbeidet fremgår av forslag til planprogram.

Merknader til planprogrammet må framsettes skriftlig til Tana kommune innen 8. april 2013 via brev eller epost. Planprogrammet er også tilgjengelig på rådhuset.

For nærmere opplysninger om planprogrammet kontakt planlegger Frans Eriksen, tlf 464 00 271, frans.eriksen@tana.kommune.no