Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tana bru sentrum

Tana kommune har startet opp arbeidet med detaljregulering av Tana bru sentrum. Området omfatter grusbanen.

Planområde
Planområde
Flyfoto over grusbnen
Flyfoto over grusbanen

Tana formannskap vedtok 23.08.2012 varsel om ny detaljregulering for Tana bru sentrum:

”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med en ny

detaljregulering for Tana bru sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-3.

Reguleringen vil særlig fokusere på følgende tema og arealer:

a) Arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, i Ringveien

b) Området regulert til offentlig formål: barnehage/ skole i Fosseveien 16 (Ung info)

c) Området regulert til offentlig formål: helsestasjon i Skaidiveien 1

d) Det regulerte lekearealet mellom Fosseveien 16 og Skaidiveien 1, som også omfatter

skateparken

e) Området regulert til boligformål i Fosseveien 1

f) Området regulert til forretningsformål i Skaidiveien 19 (Telenorbygget)

g) Det ubebygde arealet regulert til forretningsformål ved Menighetshuset, avgrenset av

Ringveien, Kathrine Johnsen geaidnu og Røbergveien.

h) Gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau, herunder utvidelse av gatetunet til

Rådhusveien og Fosseveien.

i) Vurdering av p-løsningene i sentrum for å gi rom for flere p-plasser og særlige

plasser for bobiler/ biler med henger/ campingvogn.

j) Arealet regulert til friområde: idrett (grusbanen).”

Reguleringsområdet er i gjeldende kommunedelplan for Tana bru lagt ut til offentlige og private sentrumsfunksjoner og idrettsanlegg.

Hovedtrekkene i eksisterende reguleringsplan for Tana bru sentrum (vedtatt i 2003) vil bli videreført, mens det vil bli store endringer for området ved grusbanen.  Dette området har vært regulert til friområde, underformål idrett (vedtatt i 1974), og er tenkt omregulert til utbyggingsformål.

De mest aktuelle reguleringsendringene er

  • Omregulering av arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, til utbyggingsområde: barnehage og forretnings-/kontorformål (jf. punkt a ovenfor).
  • Omregulering av Fosseveien 1 og 16, Skaidiveien 1 og 19, samt lekearealet mellom Fosseveien 1 og Skaidiveien til det kombinerte formålet forretning/ kontor/ bolig (jf. punkt b-f ovenfor).
  •  Omregulering av arealet ved menighetshuset til tannklinikk, kirke og park (jf. punkt g ovenfor).
  • Omregulering av arealet ved grusbanen til bolig, forretning, kontor og grønnstruktur, evt. industri (jf. punkt j ovenfor).

I tillegg vil utvidelse av gatetunet og gjennomgang av parkeringsarealet i sentrum være tema. Avgrensingen av reguleringsområdet framgår av de vedlagte kartskissene.

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2

og forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4, og kommet til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tiltak som følger av reguleringen vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Den tidligere bruken av grusbanen til idrettsformål er flyttet til den nye kunstgressbanen. Barn og unge har dermed fått et fullverdig erstatningsområde, jf. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

Tana kommune ber om at merknader/ innspill til planforslaget sendes Tana kommune, v/ utviklingssavdelingen eller postmottak@tana.kommune.no innen 02. Desember 2013.