Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Reguleringsområdet omfatter elveforbygninger på til sammen 2000 meter: en lengre strekning på sørsiden av Julelva nedenfor tilløpet fra Basávžžejohka og en mindre på nordsiden av Julelva under Várášnjunni. Se skisse. Formålet med reguleringen er å gjenopprette flommarkene i denne delen av Julelvassdraget. Tiltaket er en del av restaureringsarbeidene for å bedre forholdene for røyebestanden i vassdraget, som har hatt en kraftig tilbakegang. Restaureringen av flommarkene vil også bedre forholdene for rødlistearten polarvalmue.

 

Eksisterende forbygninger skal fjernes. På sørsiden skal de flyttes lenger ut fra hovedelven. Dette vil føre deler av vassdragsmiljøet tilbake til naturlige flommarker. Stein og grusmassene i eksisterende flomvoller utgjør ca. 20.000 m3. Alle steinmassene og mye av grusmassene vil bli brukt i oppbyggingen av det nye flom- og erosjonssikringsanlegget.

 

10 grunneiendommer er berørt av planen. På nordsiden er det eiendommene med gårdsnummer 27, bruksnummer 1, 18 og 131, og på sørsiden gårdsnummer 30, bruksnummer 1, 4, 5, 9, 19, 24 og 58.

 

Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger, og kommet til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Detaljreguleringsplanen endrer ikke arealformålet i kommuneplanens arealdel, men er en detaljering av kommuneplanens arealdel innenfor hovedformålet LNF, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 3.

 

Se planavgrensing her (bilde) og her (kart).

 

Merknader til planarbeidet må fremsettes skriftlig til Tana kommune v/ Utviklingsavdelingen, Råshusveien 24, 9845 Tana, eller pr epost til postmottak@tana.kommune.no. innen 1. september 2017.