Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Valgstyret har mottatt 7 listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret i Tana kommune har innen fristen 1. april kl. 12:00 mottatt 7 listeforslag til kommunestyrevalget i Tana. Listeforslagene ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og Tana rådhus. 

Alle listekandidatene er tilskrevet om at de er oppført på et listeforslag. Retten til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret er hjemlet i valglovens § 3-4:

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til (…) kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist (…) valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg

Dersom listekandidat vil gjøre gjeldene fritaksgrunnen som er nevnt ovenfor, må en innen 24. april 2019 skriftlig melde dette til valgstyret: Valgstyret i Tana, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller e-post: postmottak@tana.kommune.no