Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Uttalelse om Tana videregående skole

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune har i møte 27. november gitt følgende uttalelse om Tana videregående skole.

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur vil på vegne av Tana kommune avgi uttalelse om Tana videregående og viser til fylkestingets behandling av budsjettet for 2019 og til den pågående diskusjonen om hvordan kutt i størrelsesorden 60 millioner kroner skal dekkes inn. Tana kommune er tilfreds med at fylkestinget i oktober vedtok å videreføre en desentralisert skolestruktur. Tana kommune er imidlertid svært skuffet over det foreslåtte forslaget om å legge ned Tana videregående skole. Dette skaper uro blant elever, ansatte og lokalsamfunnet. Stadige forslag om nedleggelse skader skolen og kan resultere i færre søkere, enn hvis skolen hadde fått arbeidsom. Tana kommune har tillit til at fylkestinget står på tidligere vedtak om å beholde skolen, og ber om at man nå får ro rundt skolens framtid.

Å foreslå nedleggelse av to betydelige kompetansemiljø i Tana og Vardø vil være en vesentlig svekkelse av Øst-Finnmark. Det er lite som vil veie opp for det å ta bort skoleplasser for 150-200 elever i to kommuner som jobber hardt for å skape vekst.

Tana kommune beklager det skapes uro for fremtida blant elever og berørte lokalsamfunn framfor å bidra til å styrke den videregående opplæringen i fylket vårt.

Tana videregående skole har et godt fagmiljø og fornøyde elever. Skolens kjernekompetanse ligger i naturbruksutdanningen. Finnmark er et fylke der framtidsmulighetene i stor grad er knyttet til de rike naturressursene våre. Det er svært viktig for den framtidige verdiskapingen at vi utdanner nye generasjoner som har kunnskap og ferdigheter i bruk og forvaltning av naturen. Det er dessuten et vesentlig poeng at naturbruksutdanningen skjer i Finnmark, fordi de naturmessige betingelsene er annerledes her enn lenger sør i landet. Tana kommune vil dessuten understreke at de pågående klimaendringene vil kreve mer kompetanse i naturbruk, ikke mindre.

Tana kommune vil videre peke på at en hyppig kritikk mot dagens videregående opplæring er at den er for teoritung og for lite praktisk orientert. Her skiller Tana videregående skole seg ut, i og med at naturbruksutdanningene i svært stor grad er basert på praksis og på å være utendørs. Skolen er også svært dyktig på individuell tilpasning av opplæringsløpet. Tilbudene på Tana videregående gir gode valgmuligheter for videre utdanning og jobb, og på skolen kan man få på både fagbrev og studiekompetanse.

Tana kommune registrerer at Tana videregående skole har et elevråd som er svært aktiv, og sprer positivisme og kampånd for skolen sin. Tana kommune ser svært positivt på et slikt engasjement fra elevrådet, og vil gi ros til dem for sitt engasjement.

Tana kommune ber om at alle partier på Finnmark fylkesting slår ring rundt Tana videregående skole, og bidrar til at skolen videreutvikles og består i fremtiden. Finnmark trenger videregåendeutdanninger som den Tana videregående skole gir.