Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Utlysning av tilskuddsmidler mot barnefattigdom 2018

Utlysning av tilskuddsmidler mot barnefattigdom 2018

Hvem kan søke

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer


Søknadsfrist: 08.12.17

Tana kommune har knutepunktfunksjon, kontaktperson Jakob Lanto, tlf. 46400360, mail: jl@tana.kommune.no

Informasjon og søknadsskjema finnes her:

Bufdirs søknadsportal
Regelverk for tilskuddsordningen
Veileder til rundskrivet
Søknadsprosess og årsplan