Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Ansettelser
Arealoverføring
Astoáiggefálaldat (AÁF)
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avlings- og overvintringsskader - erstatning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernsvakt
Barselgrupper
Besøkshjem
Bo- og driveplikt på landbrukseiendom
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Bompenger - privat vei
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud for eldre
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Etablererbanken i Tana
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Fadderordning hos regnskapsfører
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Fiske etter innlandsfisk med garn
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hávdádeapmi

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i planteproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt næringsfond
Konfliktråd
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturskolen
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - kjøp
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Mánáidsuodjebálvalusa veahkkedoaimmat

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgsovertakelse av et barn
Omsorgsstønad
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvernombud
PP-tjenesten
Primærnæringsfond
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Ruovttuveahkki
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold

T
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikringer for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Vuođđoskuvlaoahpahus – vuoigatvuohta nuvttá oahpahussii

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp