Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2020

Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad.

Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 21.02.2020.
Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 17.03.2020.

Søknaden sendes

Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana

eller pr. e-post til postmottak@tana.kommune.no

Søknadsfrist er 21.02.2020

 

Følgende retningslinjer og rutiner innføres for tildeling av tospråklighetsmidler:
1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk og kultur i Tana samfunnet.
2. Hvem kan søke
Lag og foreninger, selskaper og kommunale virksomheter kan søke på midlene.
3. Prioriteringer
Følgende tiltaksområder prioriteres i 2020.
1. Språktiltak overfor barn og unge
2. Språktiltak og nybegynneropplæring av voksne
3. Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur
4. Tiltak som fremmer språkutvikling i samiske næringer
5. Spesielle tiltak
 
4. Søknad
Søknaden sendes til Tana kommune. Kunngjøringen av midlene kunngjøres
på kommunens hjemmesider. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende
kostnadsoverslag. Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.
 
5. Tolketjenster
Tana kommune gir tolketjenester ved behov for inntil 4 foreldremøter for de samiske
barnehagene.
 
6. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12 søknadsåret.