Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tid for nye veinavn i Tana!

Forslag til navn på navneløse veier i Tana sendes i disse dager på høring til lag og foreninger i Tana kommune. Forslagene er basert på innspill fra en høringsrunde i 2004. Tana kommune ønsker fortsatt gode, begrunnete forslag velkommen. Alle har mulighet til å komme med forslag, både privatpersoner og lag/ foreninger. Nye forslag må sendes skriftlig i brev eller e-post innen 15.01.2009.
Jeagilguolbba (Reinlavmoen)
Lang prosess
Høsten 2004 inviterte Tana kommune bygdelagene til å komme med navneforslag på veier som i dag ikke har navn. På grunn av permisjoner, ble saken den gangen ikke avsluttet. Nå er saken tatt opp igjen, og det nye stedsnavnutvalget bestemte i sitt siste møte, 24.11.2008, at vedlagte forslag til navn på navneløse veier skal sendes på høring (vedlegg 2). I vedlegg 1 framgår alle navneforslagene som kom inn gjennom høringen i 2004. Etter høringsrunden vil stedsnavnutvalget fatte beslutning om navnene. Deretter blir forslagene oversendt til de statlige navnekonsulentene som skal uttale seg til skrivemåten. Deretter tas forslagene opp til endelig behandling i kommunestyret.

Nye forslag
Det er nå kun aktuelt å gi navn til veier som fører til eksisterende bebyggelse. I denne omgangen har Tana kommune konsentrert seg om veiene ved Tana bru, samt de veiene der det ligger flere boliger. Kommunen vil senere gi navn og adresse til all bebyggelse langs hovedveinettet (E6, RV 98, RV 890 og RV 895).

Kriterier for navneforslagene
Forslagene i vedlegg 2 bygger på kriteriene nedenfor. Stedsnavnutvalget vedtok i møtet 24.11 at kriteriene skulle oversendes miljø- og kulturkomiteen og kommunestyret for endelig vedtak.

Kriterier for fastsetting av nye, offentlige navn
a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av de
språkene som nyttes i området.
b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, benyttes.
c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter
landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.
d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et begrep på
folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for eksempel
Skuvlageaidnu/ Skoleveien).
e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at vedkommende har
gjort en innsats som fortjener en slik heder.
f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
g) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å skape
variasjon i navnsettingen.