Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Sykehjem - langtidsopphold

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Kriterier/vilkår

Kommunen skal ha en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

Tildelingsskriterier:

-          Søkeren må ha varig og omfattende helse- / funksjonssvikt fysisk og / eller mentalt / kognitiv svikt, og som medfører behov for varige heldøgns pleie- og omsorgstjenester, som ikke kan løses i andre omsorgstrappe trinnene

-          søkeren må være ute av stand til å ivareta egne behov , det vil si søkeren har omfattende og  døgnkontinuerlig  ( medisinske ) pleiebehov, som ikke kan løses med oppfølging av hjemmesykepleie

-          søkeren må være i behov for varig medisinsk behandling, tverrfaglig oppfølging og omsorg og pleie

-          søkeren skal være maksimalt utredet med tanke på hjemmetjenester

-           Følgende skal være vurdert og / eller utprøvd før det tildeles langtids opphold i sykehjem:

o   Trygghetsalarm

o   Matombringing

o   Tilrettelegging av bolig, eventuelt alternativt boligtilbud i privat eller kommunal regi

o   Hjelpemidler i hjemmet

o   Dagsenter

o   Rullering av korttidsopphold / avlasting

o   Tiltak og tjenester i hjemmet og vurdering av hjelpemidler, for eksempel hjemmesykepleie og hjemmehjelp

o   Medisinsk utredning og behandling

o   Støttekontakt, omsorgslønn

 

Pris for tjenesten

Pris etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-2a
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

Forskrifter

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tana sykehjem
Besøksadresse:Maskevarreveien 1 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-03-12 10:59
Gyldig fra2019-03-12
Gyldig til2020-03-15