Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Struktur og tjenester innen pleie- og omsorgssektoren under lupen

Tana kommunestyre har bestilt en ny og grundig analyse av pleie- og omsorgssektoren. Oppdraget, som gikk til konsulentfirmaet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO), ble avsluttet med et to-dagers seminar i Tana. Omlag 20-25 deltakere fra politiske partier, administrative og faglige ledere, tillitsvalgte samt representanter fra eldreråd og pensjonistforening gikk grundig inn i den framlagte dokumentasjonen, og har kommet med entydige og enstemmige anbefalinger til beslutningstakerne.

Analysen beskriver en utvikling av befolkningstall og -sammensetning i Tana de neste 20 årene som vil kunne gi store utfordringer for tjenesten. Antallet eldre over 80 år har i perioden fra 2005 til 2010 økt med 9 personer mens økningen de neste 5 årene (2015) vil være ca 15 personer.  I 2030 viser statistikken fra Statistisk sentralbyrå at vi vil ha 100 flere innbyggere som er over 80 år enn det vi har i dag.  Dette skjer samtidig med at den yrkesaktive del av befolkningen (20-66 år) går ned med nesten 350 personer.

De framskrivningene som analysen viser, vil komme til å innebære store utfordringer med rekruttering av pleiepersonell.  Alle deltakere i det arbeidsseminaret som ble gjennomføre 29. og 30. november 2010 har konkludert med at ressursene i sektoren må brukes slik at tjenesten blir mest mulig effektiv.  Dette betyr en betydelig økning av innsatsen innen de hjemmebaserte tjenestene så som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsentertilbud. Her må tjenesten styrkes i hele kommunen. Kommunens botilbud med heldøgns pleie (sykehjem, omsorgsboliger, rehabilitering, avlastning o.a.) må bygges opp ved Tanabru.  På denne måten vil de tilgjengelige fagressursene kunne utnyttes best mulig.   

Arbeidsseminaret pekte også på den store endringen innen helse- og omsorgssektoren som vil komme med Samhandlingsreformen.  De forslag som en her var enige om tar også høyde for de bygningsmessige behov som denne reformen vil gi.

Analysen fra RO legges ved sammen med den presentasjon som vist under seminaret. De enstemmige konklusjoner fra seminaret som omhandler tjenestetilbudet legges også ved.