Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved stortingsvalget:

- Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller noen gang har vært,  folkeregisterført som bosatt i Norge.

- Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune

Disse har stemmerett ved sametingsvalget:

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.

 

Spesielt for sametingsvalget
For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.
 
Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
 
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sámediggi - Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
 
 
Manntallet for Stortingsvalget og valgmanntallet for Sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder fra 10. juli og fram til og med valgdagen:
  • Tana rådhus, Tana bru
  • Tana bibliotek, Tana bru
  • Bil og Maskin AS, Austertana
  • Esso - Rustefjelbma Servicesenter, Rustefjelbma
  • Tapio A.E. Eftf., Sirma
Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana / postmottak@tana.kommune.no
 
Klagen ved Sametingets valgmanntall sendes:
Sámediggi - Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka / samediggi@samediggi.no