Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Statens vegvesen har søkt om dispensasjon for å kunne starte utbedring av Torhophøyda i år

Statens vegvesen søker om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjennomføring av utbedringsarbeider på fv. 98 på Gohpivárri - Torhophøyda.

Utbedringen vil skje langs eksisterende veitrasé på en strekning på 625 meter. Det mest omfattende arbeidet vil være å fylle igjen «Torhopdumpa», en strekning på ca 200 meter mellom to bakketopper.
Dispensasjonssøknaden er sendt til grunneiere langs aktuell strekning samt til sektor-/fagmyndighetene for uttalelse. Disse har fått en frist til 14. mars til å uttale seg til dispensasjonssøknaden.

Bakgrunn

Vegvesenet gjennomfører i samarbeid med Tana kommune detaljregulering for fylkesvei (fv) 98 på strekningen Leibosjohka – Smalfjordbotn. Strekningen er 19 km lang. Reguleringsplanarbeidet ble varslet og igangsatt vår/sommer 2015 og planforslag var planlagt lagt ut til høring og offentlig ettersyn høsten 2016. Planarbeidet er av ulike årsaker blitt forsinket.

 

Begrunnelse for søknad om dispensasjon

Finnmark fylkeskommune har avsatt midler i 2017 til fv. 98 som primært ønskes brukt på ett  av de mest krevende partiene på strekningen, nemlig Torhophøyda med «Torhopdumpa».  Strekningen er særlig utfordrende mht. framkommelighet og trafikksikkerhet. Arbeidene må  lyses ut ca 1. april hvis de skal kunne gjennomføres i 2017. Det er ikke mulig å få vedtatt en detaljregulering innen 1. april, og en står dermed uten formelt grunnlag til å gjennomføre tiltaket i 2017.

 

Plangrunnlaget

Selve veien er i kommuneplanens arealdel angitt som et viktig ledd i kommunikasjonssystemet, mens tilstøtende areal er lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) hvor det ikke tillates bygging eller fradeling dersom det ikke skjer i tilknytning til stedbunden  næring. Deler av det omsøkte tiltaket er i strid med arealdelen og eventuell tillatelse er avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.

 

Kommunens foreløpige vurdering

Denne veistrekningen er i dårlig stand. Det har stor nytteverdi for samfunnet at veien utbedres. Tiltaket vil ha positiv betydning for trafikksikkerheten og for vinterdriften av strekningen.

Tana kommunes vurdering er at tiltaket kan få negative konsekvenser for tilgang til friluftsområder og reindriftens bruk av området til. For å minimalisere mulige negative virkninger er det aktuelt å stille vilkår for dispensasjon.

Veistrekningen bør i alle tilfeller utbedres. Det vil også være en fordel at massene som fraktes til Torhopdumpa får «satt seg» før anleggsarbeidet for veistrekningen blir ferdigstilt. Kommunen kan så langt ikke se det helt store ulempene med å gi dispensasjon.

Kunnskapsgrunnlaget mht. potensielle negative virkninger av tiltaket synes god. Fordelene med en eventuell dispensasjon er at veistrekningen kan utbedres inneværende år. En påventing av vedtak om reguleringsplan vil medføre merulemper i forhold av utsettelse av de positive virkningene av tiltaket, uten at eventuelle negative ulemper blir eliminert. Kommunen er derfor innstilt på å gi dispensasjon som omsøkt.