Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2020/2021

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2020 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetalingen fra og med 1.september 2020 og ut barnehageåret 2020/2021 er 20. september 2020. Etter det gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra den måneden søknaden mottas av Tana kommune. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et år, det må derfor søkes om reduksjon for hvert barnehageår.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Nye nasjonale ordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

  • Redusert foreldrebetaling ble innført fra 1. mai 2015 for familier som betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I 2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 574 750 kroner per år.
  • Fra 1. august 2020 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2020 er denne inntektsgrensen satt til 566 100 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker/e har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhånds utfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette. 

Foresatte som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Inntil vi får på plass elektronisk søknadsskjema søkes det ved å skrive en søknad og vedlegge selvangivelsen/e og eventuell annen dokumentasjon for personinntekt og kapitalinntekt for 2019.

For informasjon om den nye nasjonale ordningen:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Send din søknad med vedlegg til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA. Søknaden kan også leveres i skranken på kommunehuset eller sendes på e-post til postmottak@tana.kommune.no .