Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2019/2020

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2019 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetalingen fra og med 1. september 2019 og ut barnehageåret 2019/2020 er 20. august 2019. Etter det gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra den måneden søknaden mottas av Tana kommune. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et år, det må derfor søkes om reduksjon for hvert barnehageår.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Nye nasjonale ordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

  • Redusert foreldrebetaling ble innført fra 1. mai 2015 for familier som betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I 2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 300 kroner per år.
  • Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2019 er denne inntektsgrensen satt til 548 500 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker/e har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhånds utfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette. 

Foresatte som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Inntil vi får på plass elektronisk søknadsskjema søkes det ved å skrive en søknad og vedlegge selvangivelsen/e og eventuell annen dokumentasjon for personinntekt og kapitalinntekt for 2018.

For informasjon om den nye nasjonale ordningen:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Send din søknad med vedlegg til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA. Søknaden kan også leveres i skranken på kommunehuset eller sendes på e-post til postmottak@tana.kommune.no .