Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søk om støtte til punktutbedring av løypetraseer for motorisert ferdsel sommer og vinter

Kommunestyret har i budsjett for 2020 satt av kr 60 000 til utbedring av løypetraseer for motorisert ferdsel sommer og vinter. Lag/foreninger inviteres til å søke om støtte til punktutbedringer av eksisterende løypetraseer for barmarksløyper og snøskuterløyper i Tana kommune. Det søkes på eget søknadsskjema som fylles ut i tråd med veileder. Søknadsfristen for utbedringstiltak er 1. september.

Det tas sikte på å behandle søknaden i Hovedutvalg for utmark og næring (HUN) den 28. oktober 2020. Dersom tiltakene ikke kan gjennomføres inneværende år, søkes midlene overført til 2021.

Lag/foreninger sender inn søknad med beskrivelse av prosjektet. Utbedringene skal beskrives så presist at en kan avgjøre om dette vil være et søknadspliktig tiltak eller ikke. Kommunen søker grunneier om felles tillatelse til tiltak for punktutbedringer etter innkomne utbedringssøknader. Basert på søknader/prosjektbeskrivelser og tillatelse fra FeFo avgjør HUN hvilke prosjekter som skal få støtte.

Utbedringer på løypetraseer skal bidra til mindre skade på naturen og sikrer en kanalisering av motorferdselen i ett spor. Utbedringer på løypetraseer må ikke bidra til at det over tid skjer en standardheving fra kjørespor til en vei der motorferdselloven ikke gjelder.

Utbedrer/lag/forening kan få utbetalt 50 % av summen straks søknaden er innvilget. Utbetaling av hele stønadsbeløpet skjer på bakgrunn av innlevert rapport for ferdigstilt arbeid. Rapporten må inneholde bilder av utført arbeid og regnskap med dokumentasjon på utgifter.

Kommunen leverer samlet rapport til FeFo for ferdigstilte arbeider.

 

Lenke til Søknadsskjema

Lenke til Veileder

 

Søknad sendes per post til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA

eller per e-post til postmottak@tana.kommune.no

For sprøsmål ring 46400200