Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt om tjenesten

Tema

- Skole og utdanning
- Barn og familie

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 1. mai. Søknad om plass foretas elektronisk på kommunens nettsiden under skjema a-å, SFO- søknad (https://tana.ist-asp.com/tanapub/login.htm). Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom hele skoleåret. 

Pris for tjenesten

Skolefritidsordningen er gratis fram til klokka 14.00. Foreldre som ønsker plass i SFO på ettermiddagstid, betaler etter vedtatte satser som finnes under betalingssatser i tjenester (http://www.tana.kommune.no/betalingssatser.93549.no.html ). Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med barn nr 2. I tillegg mulighet å søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for husholdning med lav inntekst. Se mer om ordninge på nettsiden https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/ . I tillegg kan det kreves betaling for mat og drikke. De som ikke har hel plass og som ønsker plass på skolens fridager, betaler for plassen per dag. Juli og august er betalingsfrie måneder, men hvert barn må avvikle 4 uker ferie.Skolefritidsordningene er sommerstengt i 3 sammenhengende uker i juli. 

 

 

 

 

Satser for barnehager, SFO og kulturskolen 2018

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I TANA KOMMUNE GJELDENDE FRA 01.08.2017- vedtatt i HOOK PS 07/2017 og KST PS 05/2017

 

1. EIERFORHOLD

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Tana kommune i samsvar med kommunale vedtak og sentrale retningslinjer.

 

2. FORVALTNING

Virksomhetsleder ved skolen/oppvekstsenteret er administrativ leder for skolefritidsordningen. Tana kommune er tilsyns- og godkjenningsmyndighet.

 

Foreldreråd

Skolenes foreldreråd fungerer også som foreldreråd for skolefritidsordningen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og skolefritidsordning samt foreldrenes og barnas interesser når det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

 

Samarbeidsutvalg

Skolens/oppvekstsenterets samarbeidsutvalg fungerer som samarbeidsutvalg også for skolefritidsordningene, og leder for skolefritidsordningene har møte- og uttalerett ved behandling av saker som har med skolefritidstilbudet å gjøre.

 

3. FORMÅL OG INNHOLD

Skolefritidsordningens formål er gitt i Opplæringsloven § 13-7

«Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for 1.- 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.»

 

Skolefritidsordningen skal legge vekt på å synliggjøre de flerkulturelle forhold i kommunen.

 

Hver skolefritidsordning skal ha en årsplan som legges fram for samarbeidsutvalget for godkjenning.

 

4. OPPTAKSMYNDIGHET

Virksomhetsleder ved hver skole/oppvekstsenter er delegert myndighet til å foreta opptak.

 

5. OPPTAKSRUTINER

Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 1. mai. Søknad om plass foretas elektronisk. Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom hele skoleåret.

 

6. OPPTAKSKRITERIER

Tilbudet gis til barn som er elev ved skolen/oppvekstsenteret. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller.

 

7. OPPTAKSPERIODE

Barnet tildeles plass i skolefritidsordningen for et skoleår av gangen. For plass det påfølgende skoleår må det søkes på nytt.

 

For barn med særskilte behov tildeles plass ut det 7. skoleåret. Der det er tilrådd fra sakkyndig instans, kan disse tildeles plass også på ungdomstrinnet.

 

8. OPPSIGELSE AV PLASSEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Gjensidig oppsigelsestid for SFO-plass i skoleåret er en måned regnet fra den første i påfølgende måned.

Manglende foreldrebetaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Foreldre kan inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse.

 

9. FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret.

 

Betalingen skjer forskuddsvis til kommunen innen 20. i hver måned. Juli og august er betalingsfrie måneder.

 

Det gis søskenmoderasjon med 50 % fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjonen gis for de plassene som er minst.

 

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Leke- og oppholdsareal settes til 4 kvadratmeter pr barn.

 

11. ÅPNINGSTID

Åpningstiden fastsettes for hvert enkelt skoleår etter at en har foretatt en kartlegging av foreldrenes behov. Skolefritidsordningen skal likevel ikke være åpen lengre enn til kl. 16.30. Skolefritidsordningen er åpen på morgenen, før skolestart, der det er behov for det.

 

Skolefritidsordningene holdes åpne på skolens fridager dersom det er ønske fra foreldrene om dette. Skolene/ oppvekstsentrene setter selv en tidsfrist for når foresatte må melde fra om eventuelt behov for plass på skolens fridager og også hvilket tidsrom det ønskes plass for.

 

Skolefritidsordningene er sommerstengt i 3 sammenhengende uker i juli. 

 

12. PLASSTØRRELSE

Alle barn har gratis SFO plass fram til kl. 14.00. Plass etter kl. 14 fem dager i uka regnes som hel plass, fire dager i uka som 80 % plass, 3 dager i uka som 60 % plass, 2 dager i uka som 40 % plass og en dag i uka som 20 % plass. Plass to dager den ene uka og tre dager den andre regnes som halv plass.

 

13. BEMANNING

Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Bemanningen må være tilstrekkelig og forsvarlig til at personalet kan drive en tilfredsstillende skolefritidsordning.

 

For barn med særskilte behov skal det settes inn ekstra ressurser etter enkeltvedtak og sakkyndig vurdering.

 

14. POLITIATTEST

Alle ansatte i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest. (jf. Opplæringsloven § 10-9)

 

15. TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT

Ansatte i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens §§13-13 e. Ansatte har opplysningsplikt overfor sosial- og barneverntjenesten (jf. Opplæringslovens § 15-1)

 

16. MINIMUMSANTALL BARN

Dersom det hver enkelt skole ved søknadsfristen er mindre enn 3 barn påmeldt til SFO, settes det ikke i gang noen skolefritidsordning ved disse skolene etter kl. 14 det skoleåret påmeldingen gjelder for. Dette gjelder likevel ikke der funksjonshemmede barn har behov for plass.

 

SFO bør kunne tilbys uten minimumstall til barn på oppvekstsenter hvor det er kapasitet til å kunne ta inn SFO til barnehage.

 

17. HENTING AV BARN

Foresatte må selv hente barna som er i skolefritidsordningen på ettermiddagstid.

 

18. GYLDIGHET

De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 01.08.2017.

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

___

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skoleadministrasjon
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-10-19 08:43
Gyldig fra2017-03-08
Gyldig til2020-07-31