Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Skjema A-Å


A
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Anmodning om forhåndskonferanse
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn

B
Barnehagesøknad
Byggesøknadsblanketter fra Direktoratet for Byggkvalitet

D
Deling av grunneiendom

E
Egenmeldingsskjema Tana kommune

F
Fallviltskjema fra Hjorteviltregisteret
Fangstdagbok - garnfiske under isen
Fritak fra bo- og driveplikt
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fødselspermisjon

G
Gravemelding/-tillatelse - Tana kommune

H
Høringsuttalelse

I
Innsyn i byggesaksdokumentasjon

K
Kartbestilling
Kulturarrangement
Kulturmidler
Kulturskole - opptak

M
Melde flytting
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Miljøtips

N
Naboliste
Nabovarsel
Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel

O
Omsetningsoppgave for alkohol
Oppgjørsskjema og kjøpsavtale ved ettersøk av vilt i Tana kommune
Overføring av ferie - Søknad

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede
Påmelding Nye Langnesmarked

R
Registreringsskjema - utlevering av personopplysninger fra matrikkelen
Reiseforskuddsskjema - Tana kommune
Ris og ros til kommunen

S
Salgsbevilling for alkohol
SFO-søknad
Skjema for anmodning om Adressetilleggsnavn
Skjema for henvisning, melding og søknad om tiltak - Hjelpetjenesten
Skjema for tilbakemelding på web'en - forslag til meddommere:
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Skjenkebevilling og/eller serveringsbevilling
Snarefangst, Melding om
Spørsmål til spørretimen
Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark vinter og barmark i Tana kommune
Søknad om ferdigattest
Søknad om Individuell plan Tana kommune
Søknad om kommunalbolig
Søknad om lånekort Tana bibliotek
Søknad om permisjon - Tana kommune
Søknad om Pleie- og omsorgstjenester
Søknad om skjenkebevilling
Søknad om tomt i Tana kommune
Søknad på stilling i Tana kommune
Søknadskjema for leie av flerbrukshallen med retningslinjer
Søknadskjema økonomisk sosialhjelp med veileder
Søknadsskjema Primærnæringsfond Landbruk- Tana kommune
Søknadsskjema ved overnatting og andre arrangementer

T
Tillatelse til tiltak - søknad om

U
Ungjobb - søknadsskjema
Utslippstillatelse - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter i Tana kommune

V
Vielse - bestilling kommunal vielse