Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Siste frist for innspill til nye/endringer på eksisterende skuterløyper er 24. august

Hovedutvalg for utmark og næring (HUN) i Tana kommune vedtok den 13.04.2016 å igangsette en revisjon av gjeldende forskrift om skuterløyper ihht. nye krav i motorferdselsforskriftens § 4a.

Formålet med forskriftsrevisjonen er å «fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart».

I henhold til tidsplanen for arbeidet skal nytt forskriftsforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden september-oktober 2016. Som del av saksbehandlingen ber vi imidlertid om at forhåndsinnspill med forslag til nye løypetraséer og endringer på eksisterende løypenett sendes oss i forkant og innen den 24. august 2016 (fortrinnvis på e-post til postmottak@tana.kommune.no). Forhåndsinnspillene som kommer inn vil bli vurdert og innarbeidet i høringsforslaget. Innspill som kommer inn etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt med i forskriftsrevisjonen. 

For en oversikt over eksisterende løyper, se http://nordatlas.no/

For mer informasjon om forskriftsprosessen, se vedlagte saksprotokoll fra HUN.