Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

SEG ønsker kontakt med informanter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har inngått avtale med Finnmarkskommisjonen om gjennomføring av «Sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger om utnyttelsen av land, vann og fiskeplasser i sjø i felt 7 – Tana».  Arbeidet med utredningen skjer i samarbeid med Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) og Sámi info v/ Steinar Pedersen.

Utredningen omfatter all grunn i Tana kommune som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, samt fiskeplasser for sjølaksefiske og fjordfiske i Tanafjorden.  I henhold til Finnmarkskommisjonens spesifikasjon av oppdraget, inngår ikke laksefiske eller fiske etter andre fiskeslag i de lakseførende deler av Tanavassdraget i denne utredningen.  

Utredningen skal fullføres innen 30. juni 2016, og vil bygge på både skriftlige og muntlige kilder.  SEG vil intervjue et utvalg av enkeltpersoner og representanter for bygdelag og primærnæringer i Tana om bruk av landområder og naturressurser i ulike deler av kommunen.

SEG er interessert i å komme i kontakt med personer som kan fortelle om nåværende og tidligere tiders bruk av naturressurser og områder på FeFos grunn, og rettsoppfatninger knyttet til denne bruken.

SEG er særlig interessert i å komme i kontakt med eldre folk, kvinner og menn, som selv har brukt – og som kjenner til hvordan utmark og sjø er brukt «i manns minne» i Tana.

SEG oppfordrer bygdelag, næringer (reindrift, jordbruk, fiskere, sjølaksefiskere) og andre interessegrupper om å gjennomgå sin tidligere og nåværende bruk av utmark og naturressurser, og ta kontakt med SEG for intervju.  Tlf. SEG: 78 92 54 90.  Se for øvrig www.niku.no