Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Tanabru sentrum - forslag til ny arealbruk

Tana kommune har lagd en ny skisse til framtidig arealbruk i Tanabru sentrum. Den viser prinsippene for utviklingen av Tanabru sentrum framover og behandles av formannskapet i møtet 21.mars. På idé-kafeen 11.mars var det engasjerte deltakere. Referatet er klart.

2019-03-15 Les mer..
Kartskisse som viser planområdet

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Nytt varsel om planoppstart

Formannskapet i Tana vedtok i sitt møte 29.11.2018 å varsle regulering av Tanabru sentrum. Hensikten med reguleringen er å sikre nye utbyggingsområder for sentrumsformål, bl.a. kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), et nett av gang-/ sykkelveier, formålsendringer innenfor allerede regulerte områder, samt areal for snødeponi. Hjemmelen for varselet er gitt i plan- og bygningsloven § 12-8. Merknader til planarbeidet i oppstartsfasen, må sendes Tana kommune innen 20.februar 2019.

2019-01-10 Les mer...

Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.

2018-07-12 Les mer...

Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft – Gálbenjárga/Kaldbakknes den 14.06.2018 i sak 26/2018. Planen skal bidra til å sikre et viktig natur- og friluftslivsområde. Klagefristen er 27.august 2018.

2018-07-09 Les mer...
Nytt bilde_200x133

Reguleringsplan for nytt, stort boligområde ved Tanabru er på høring: Čorroguolbba boligområde

Tana formannskap vedtok i sitt møte 12.04.2018 å sende forslag til Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. I tillegg er det satt av areal til framtidig gravlund. Det blir åpent møte om planforslaget torsdag 3.mai 2018. Høringsfristen er 30.mai 2018.

2018-04-18 Les mer...

Detaljregulering for Holmfjell arena: Planprogrammet er fastsatt

Tana formannskap fastsatte planprogrammet for Detaljregulering for Holmfjell arena i sitt møte den 01.02.2018. Støy, friluftsliv, landbruk og naturmangfold skal konsekvensutredes særskilt.

2018-02-05 Les mer...
Detaljregulering Ny Leirpollskogen bru

Detaljregulering fv. 282 Ny Leirpollskogen bru vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for fv. 282 Ny Leirpollskogen bru i kommunestyremøtet 15.06.2017.

2017-06-23 Les mer...

Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund ved Tana bru: Utvidelse av reguleringsområdet

Tana formannskap vedtok å utvide reguleringsområdet for Čorroguolbba boligområde og gravlund med om lag 96 daa i møtet den 07.04.2016. Reguleringsområdet ligger nord for flerbrukssenteret ved Tana bru (på Sieiddáguolbanat). Planopppstart ble første gang varslet 20.03.2014.

2016-04-08 Les mer...

Detaljregulering for Lišmmajohka massetak er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Lišmmajohka massetak i møtet den 11.06.2015. Reguleringsplanen åpner for videre uttak av inntil 800.000 m3 sand og grus, samtidig som atkomstforholdene fra E6 blir utbedret. Plandokumentene kan ses på koplingene nedenfor.

2015-06-29 Les mer...