Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund ved Tana bru: Utvidelse av reguleringsområdet

Tana formannskap vedtok å utvide reguleringsområdet for Čorroguolbba boligområde og gravlund med om lag 96 daa i møtet den 07.04.2016. Reguleringsområdet ligger nord for flerbrukssenteret ved Tana bru (på Sieiddáguolbanat). Planopppstart ble første gang varslet 20.03.2014.

Reguleringsområdet og utvidelsene er tegnet inn på kartskissene på koplingen nedenfor.

Bakgrunnen for utvidelsen er tredelt:

  1. Å få vurdert alternative atkomstmuligheter til det nye boligfeltet, enten direkte fra FV 98, eller via Heargeguolbba industriområde.

  2. Å sikre gode gangforbindelser mellom det nye boligfeltet og eksisterende boligfelt, bl.a. gjennom gang-/sykkelsti langs Ringveien fra Meieriveien til Moseveien.

  3. Å detaljregulere et område til omsorgsboliger som dels ligger innenfor reguleringsområdet og dels omfattes av Bebyggelsesplan for omsorgsboliger ved flerbrukssenteret, som ble vedtatt i 2005.

Merknader og kommentarer til utvidelsen av reguleringsområdet kan sendes til Tana kommune,v/ Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr. epost til postmottak@tana.kommune.no, innen 20.mai 2016.