Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Reguleringsplaner for havneområder i Tana: Høring av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Tana formannskap behandlet saken i møtet den 18.11 og fattet følgende vedtak:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for 4 havneområder i Tana, jf. plan- og bygningslovens §12-3. Planarbeidene omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. På bakgrunn av dette legges forslag til felles planprogram for reguleringsområdene ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, jf. § 4-1.”

Vedlagt er forslag til felles planprogram for de 4 reguleringsområdene samt ortofoto som viser avgrensingen av reguleringsarbeidene.

Høringsuttalelser sendes til Tana kommune, v/ Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 15. januar 2011.