Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Reguleringsplan for nytt, stort boligområde ved Tanabru er på høring: Čorroguolbba boligområde

Tana formannskap vedtok i sitt møte 12.04.2018 å sende forslag til Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. I tillegg er det satt av areal til framtidig gravlund. Det blir åpent møte om planforslaget torsdag 3.mai 2018. Høringsfristen er 30.mai 2018.

Nytt bilde_200x133

Tana kommune regulerer nå det største av områdene avsatt til boligbygging ved kommunesenteret, Tanabru. Arealet er på totalt 250 daa, og om lag 80 daa er tomteareal. Dette området vil kunne dekke boligetterspørselen ved Tanabru de neste 20 – 50 årene. Derfor er det veldig viktig å drøfte hvordan området skal utnyttes. Hvilken type bebyggelse er det marked for? Hvordan skal boligfeltene utnyttes? Hvordan ønsker framtidas boligeiere å bo?

Tana kommune ønsker at utformingen av boligområdet skal bli drøftet inngående i løpet av høringen med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan ønsker vi å bo i framtida? Det fins mange alternativer: Tradisjonelle eneboligfelt, rekkehus, flermannsboliger, tunbebyggelse/nabofellesskap og felt for minihus. Alle disse måtene å organisere bebyggelsen på gir ulike typer nabolag, ulike behov for friareal/fellesareal og ulik pris. I løpet av høringen må kommunen også avgjøre om det skal stilles krav til materialbruk, takvinkel, farger og høyder på boligene. Har du synspunkter på dette, vil vi gjerne høre fra deg.

På koplingene nederst er plandokumentene som består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. I tillegg er støysonekartleggingen for området lagt ved og ROS-analyse av en konkret hendelse. Det blir et åpent møte om planforslaget på Tana rådhus torsdag 3.mai 2018 kl. 18. Der vil planen bli presentert, og det vil være mulig å komme med synspunkter og innspill på planforslaget.

Høringsuttalelser sendes til Tana kommune, v/ Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 30.mai 2018.

Kommunen tar sikte på å sluttbehandle planen i kommunestyret 14.juni 2018.