Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Reguleringsendring i Tana bru sentrum – offentlig ettersyn

Fast utvalg for plansaker (FUP) vedtok i møtet den 05.06. i år å legge forslag til endring av Reguleringsplan for Tanabru sentrum, ut til offentlig ettersyn. Endringen gjelder atkomstene til Coop Mega.

Forslaget vil innebære at den ene atkomsten til Coop Mega stenges av et påbygg til Idé / Narvesen - bygget. Det vil, dersom planforslaget går igjennom, kun bli én innkjøring til Coop Mega. Forslaget kan åpne for at det igjen blir mulig å kjøre på vestsiden av Coop Mega til rådhusplassen.

 
Vedlagt er forslag til plankart. Evt. uttalelser/ merknader må framsettes skriftlig til Tana kommune innen 16.11.2008.