Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Reguleringer ved Tana bru og i Skiippagurra: Nytt varsel om planoppstart

Det skal etableres et nytt industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru, eksisterende industriområde ved FFR skal utvides mot FV 98, og det skal reguleres boliger på elvesiden av Skiippagurra veistasjon. Merknader til planarbeidet må framsettes skriftlig til Tana kommune innen 18.november 2011.

Formannskapet (FSK) i Tana kommune vedtok den 14.10. 2010 å varsle gjenoppstart av planarbeidet med Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra og reguleringsarbeid etter § 12-8 for endringer i eksisterende industriområde og et nytt industriområde ved Tana bru, samt boliger på elvesiden av Skiippagurra vegstasjon. Det gikk ut varsel om dette den 20.10.2010. Dette varselet var ikke tilstrekkelig klargjørende. På bakgrunn av dette varsles reguleringsarbeidene på nytt.

Endring av reguleringsplanene for Industriområdet nord for FFR (vedtatt 12.12.1990) og for Tana bru sentrum (vedtatt 22.05.2003).
 Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, varsles oppstart av endring av reguleringsplanene for Industriområdet nord for FFR og Tana bru sentrum. Reguleringen skal gjennomføres som en detaljregulering. Formålet med planarbeidet er å:
a) regulere arealer til døgnhvileplass (trailerparkering) i området ved bussterminalen (Boreal  Transport, tidligere     FFR)
b) utvide utbyggingsområdet ved å ta i bruk en mindre del av naturområdet mot FV 98 til  industriformål
c) utvide reguleringsområdet mot nord med om lag 100 m (totalt 14 da), for å gi rom for utvidelse av virksomheten til isoporkassefabrikken til Styro Nor.
d) etablere ny atkomst til industriområdet gjennom rundkjøring fra FV 98. Eksisterende atkomst ved tingretten stenges.
e) regulere et nytt internveisystem i industriområdet
f) frigjøre areal til utvidelse av tingretten eller et selvstendig kontorbygg mot nord.
Ortofotoet nedenfor viser avgrensingen av områdene som blir berørt av endringen. Utsnittet av de gjeldende reguleringsplanene nedenfor viser forslag til endringer. Nye industriområder og døgnhvileplassen er markert med lilla skravur, mens rundkjøring, nytt internveisystem og stenging av eksisterende atkomst er markert med gult.
Arealet som omfattes av utvidelsen av reguleringsområdet mot nord er ikke tidligere regulert. Arealet er i kommunedelplan for Tana bru lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål. De øvrige arealene som er planlagt omregulert, ca 12 da, er i gjeldende reguleringsplan regulert til grøntområde (parkbelt i industriområde) og bussterminal. Av dette utgjør arealene som i dag er regulert til grøntområde, ca 9 da. Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4. Kommunen er kommet til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
 
Reguleringsplan for nytt industriområde nord for Tana bru
Industriområdet mot nord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, varsles oppstart av reguleringsarbeid for et nytt industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru. Reguleringen skal gjennomføres som en detaljregulering.
Formålet med planarbeidet er å regulere nye arealer til industriformål i kommunesenteret Tana bru. Det er en jevn etterspørsel etter industritomter i kommunesenteret, og det er lite areal igjen for tildeling. Det er derfor et stort behov for å få avsatt og regulert nye industriarealer.
Ortofotoet nedenfor viser avgrensingen av reguleringsområdet. De viktigste reguleringsformålene vil være industri, vei og grønnstruktur. Reguleringsområdet er i gjeldende kommunedelplan for Tana bru lagt ut til formålene bolig, industri, landbruks-, natur- og friluftsliv, samt spesialområde kirkegård.
Tana kommune har tidligere varslet gjenoppstart av planprosessen knyttet til delplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra. Kommunen vil bruke denne delplanprosessen til å avklare og fastsette overordnede rammebetingelser for bl.a. den aktuelle reguleringen av nye industriområder. Evt. konsekvensutredninger knyttet til området, jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4, vil bli foretatt gjennom delplanprosessen.
 
Reguleringsplan for boliger på elvesida av veistasjonen i Skiippagurra
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, varsles oppstart av reguleringsarbeid for boliger på elvesiden av Skiippagurra vegstasjon. Reguleringen skal gjennomføres som en detaljregulering. Formålet med planarbeidet er å regulere boligtomter og en ny, offentlig atkomst til Tanaelva.
Tana kommune har tidligere varslet gjenoppstart av planprosessen knyttet til delplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra, og det aktuelle området er pekt ut som boligområde i utkastet til delplan. I kommuneplanens arealdel for Tana kommune er reguleringsområdet lagt ut til offentlig bebyggelse med veistasjon som underformål.
Tana kommune har vurdert planarbeidet i forhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 og 4. Kommunen er kommet til at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ortofotoet på koplingen nedenfor viser avgrensingen av reguleringsområdet.