Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Regionale miljøtilskudd - søknadsfrist 15. oktober!

Formålet med miljøtilskudd for jordbruket i Finnmark er å medvirke til et aktivt og bærekraftig landbruk som ivaretar viktige miljø- og kulturlandskapsverdier i fylket. Tilskuddene gis til miljøinnsats utover ordinær jordbruksdrift.

fjøs_200x172

Regionale miljøtilskudd kan søkes årlig av jordbruksforetak og godkjente beitelag som fyller vilkårene for de ulike ordningene. Tilskuddsrammen for Finnmark er på 3,3 mill i 2013. Fylkesmannen har ansvaret for forvaltning av ordningen og fastsetter forskriften for denne.

Registrering i Altinn og eStil
Registrering av søknad skjer ved å gå til www.slf.dep.no. Her velger du "Søk om regionalt miljøtilskudd" og velg fylke.
Kun hele daa/km føres opp i skjemaet. Vanlige avrundingsregler gjelder (eks.: 1,4 daa ~ 1daa og 1,5 daa ~ 2 daa).

Veiledningshefte for 2013 er sendt ut til alle som kan søke på tilskuddet.

Elektronisk versjon: Veiledningsheftet juni 2013.pdf

Ordningene under miljøtema – Kulturlandskap har fått noen nye ordninger, mens andre er endret noe og har fått nytt navn sammenlignet med tilskuddene i 2012.
Helt nye tilskuddsordninger fra og med 2013 er:

  • Skjøtsel av slåttemark
  • Tilrettelegging av fuglebiotoper i Alta, Porsanger, Nesseby og Vadsø kommuner
  • Nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

Ordninger som ikke er endret i vesentlig grad er 1.2.5 Drift av beitelag, 1.2.6 Beite i utmark, 3.6.19 Drift av fellesseter med melkeproduksjon, 3.7.23 Hesjing, 4.10.30 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet. For skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø gis tilskudd for areal mot tidligere per lokalitet