Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Det er et stramt budsjett og økonomiplan som legges fram til politisk behandling. Det er likevel gitt rom for investeringer i forbindelse med omstruktering innenfor pleie- og omsorgssektoren.

Det er ønskelig å budsjettere med et mindreforbruk (”overskudd”) på 1,5-3 millioner for å ha reserver til uventede hendelser og situasjoner i løpet av året.

Over flere år er virksomhetenes budsjetter beregnet med små marginer. Dette øker sannsynligheten for at noen av virksomhetene vil møte utfordringer som ikke kan løses innenfor de vedtatte økonomiske rammer.
I økonomiplanperioden er det lagt opp til et mindreforbruk på 1,5 millioner. Rådmannen mener at et større mindreforbruk vanskelig kan realiseres uten større strukturelle endringer. Alternativt kan eiendomsskatten økes for å kompensere for økte driftsutgifter.
Salderingsbehovet fremkommer slik:
 
2011
2012
2013
2014
Konsekvensjustert budsjett
5,8 mill
7,3 mill
7,4 mill
7,4 mill
Mindreforbruk (overskudd)
1,5 mill
1,5 mill
1,5 mill
1,5 mill
Salderingsbehov
7,3 mill
8,8 mill
8,9 mill
8,9 mill

 

Etter rådmannens vurdering er det nødvendig at kommunestyret allerede under budsjettbehandlingen i desember 2010 fatter vedtak som reelt tar ned driftsnivået til et økonomisk forsvarlig nivå. Det er i hovedsak to veivalg som kan virke; enten redusere ikke-lovpålagte oppgaver eller endre tjenestestrukturen. For administrasjonen er valget enkelt, det mest effektive grepet er å redusere antall virksomheter i pleie- og omsorg eller skole. Administrasjonen er av den formening at tjenestekvaliteten best kan beholdes og videreutvikles med færre og større enheter.