Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppmålingsforretninger for klarlegging av eksisterende grenser i boligfelter

Prosjekt i Tana bru for føring av eksisterende eiendomsgrenser og opprydding i matrikkelen

For å få orden i eksisterende eiendomsgrenser i grunneiendomsregisteret Matrikkelen så vil Tana kommune i 2015 og 2016 koordinatbestemme alle eiendommene i boligfeltene i Fosseveien, Skaidiveien, Lismaveien og Lyngveien. Eiendommene er målt tidligere men de er ikke koordinatbestemt. Eiendommene er heller ikke tegnet inn i det offisielle kartgrunnlaget. Det må derfor avholdes nye oppmålingsforretninger. Disse vil være kostnadsfrie for hjemmelshaver.

 

I Tana bru er det mangler i eksisterende eiendomsgrenser i matrikkelen som er det offisielle eiendomsregister. Eiendommene er kun markert ved en sirkelpolygon. Det finnes målebrev for eiendommene. Parsellene er målt tidligere men de er ikke koordinatbestemt og heller ikke tegnet inn i det offisielle kartgrunnlaget. Dette gjelder eiendommene i Fosseveien, Skaidiveien, Lismaveien og Lyngveien.

For å få dette i orden, vil Tana kommune i 2015 og 2016  koordinatbestemme alle eiendommene i boligfeltene ved Tana bru. Da vil sirkelen fjernes og erstattes av grenser i tråd med de i målebrevene.

Dette innebærer at det må holdes ny oppmålingsforretning for klarlegging av eksisterende grenser. Ny oppmålingsforretning vil ikke koste noe for hjemmelshaver.

 

Matrikkelmyndigheten eller kommunen kan på eget initiativ foreta rettinger, jf. matrikkelloven § 26 første ledd. Registrert eier og fester skal underrettes, jf. matrikkelforskriften § 10 andre ledd. Sammen med innkallingen til kartforretning vil det være en kartskisse som viser grensene for den aktuelle eiendommen slik de foreligger i målebrevet for eiendommen, med mindre tilpasninger i forhold til eksisterende gjerder.

Som resultat av den nye oppmålingen, kan det tenkes at arealet på de enkelte eiendommene blir litt mindre, eller litt større enn det som står i målebrevet. Dette vil det ikke bli tatt hensyn til ved innkreving av festeavgift for tomtene før ved neste regulering av festeavgift.

Tana kommune planlegger å starte oppmålingen i Fosseveien og Skaidiveien i løpet av første halvdel av juli, og fortsetter med de øvrige boligfeltene så lenge det lar seg gjøre utover høsten.

Eventuelle spørsmål rettes til oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen,  tlf. 464 00 266 eller veselina.jakobsen@tana.kommune.no