Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Primærnæringsfond

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Fond, næringsfond, støtteordning

Tema

- Næring

Beskrivelse

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen.

Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Målgruppe

Utøvere innen jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer.

Kriterier/vilkår

 

Fellesbestemmelser

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Søknad skrives på fastsatt skjema og må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el).

 

Særbestemmelser for tilskudd til jordbruk

Krav til bruket

Bruket må ha et jordbruksareal på minst 20 da med bolig og nødvendige driftsbygninger. Forøvrig må kravene i "Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket" være oppfylt.

Det kan gis støtte til:

1. Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord.

Tilskudd kan innvilges med kr 2000,- pr. da ved nydyrking og kr. 800,- pr. da ved opparbeiding av tidligere dyrket mark. Tilskuddet er ikke gradert.

Som nydyrking i denne forbindelse regnes opparbeiding av jord som tidligere ikke har vært oppdyrket. Tidligere oppdyrket mark er areal som er tilvokst av kratt og ildtuer og som må opparbeides på nytt for å kunne høstes maskinelt. Det kan ikke ha vært søkt om arealtilskudd på arealet de siste 5 år. Tidligere oppdyrket jord gjelder også leid areal. Leieforholdet må være regulert i skriftlig avtale av minst 10 års varighet.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema samtidig som det søkes om samtykke til nydyrking. Ved vurdering av søknaden skal arealbehovet for brukets driftsopplegg vurderes. Det samme gjelder drifta av brukets øvrige dyrkede areal.

Det gis ikke tilskudd utover 100 da pr bruk i løpet av en 5-års periode.

 

2. Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom. 

I. Til kjøp av eiendommen kan innvilges tilskudd med inntil 20% av kjøpesummen.  Øvre grense settes til kr. 150 000,-

II. Til kjøp av buskap kan innvilges tilskudd med inntil 50% av kjøpesummen. Øvre grense settes til kr. 200.000,-.

Samlet tilskudd fra det kommunale primærnæringsfond for å overta bruk bør settes til kr. 300 000,-.

Fristen for å fremme søknad er 1 år regnet fra tidspunkt for overtakelse av eiendommen.

3. Forsterkning av kraftforsyningen til bruket ved investering i bygg og anlegg som krever større strømkapasitet.

Tilskudd kan innvilges med inntil 60 % av kostnad.

 

4. Tilskudd ved oppstart av tilleggsnæringer.

Økt satsing på og overgang til nye driftsformer med tilleggsnæringer, videreforedling, direktesalg og markedsføring krever ny og annen kompetanse og kunnskap.

Til oppstart av tilleggsnæringer med mer kan det innvilges tilskudd med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense er kr. 70.000,-. Det aksepteres samfinansiering fra det øvrige virkemiddelapparat.

5. Kjøp av melkekvoter

Tilskudd kan gis med inntil kr. 2,50 pr liter.


Særbestemmelser for tilskudd til fiskerinæringen

1. Kjøp av fiskefartøy

Ved kjøp av nytt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 20 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 70 000,-. Ved kjøp av brukt fiskefartøy kan det gis tilskudd inntil 15 % av kjøpesum/kjøpekontrakt, begrenset oppad til kr. 40 000,-. 

Det kan ikke gis tilskudd til andregangs kjøp av fiskebåt før det har gått 5 år.

 

Ved kjøp av fiskefartøy må søkeren være oppført i fiskermantallet i Tana kommune enten på blad A eller blad B.Fiskefartøy som skal nyttes til fiske eller fangst skal være innført i merkeregisteret.

 

2. Betydelige påkostninger/ombygging av fiskefartøy kan støttes dersom ombyggingen fører til et mer hensiktsmessig og moderne fiskefartøy. Tilskudd inntil 20 % av kostnadsoverslaget.

 


3. Tilskudd til serviceanlegg/landanlegg/mottakstasjon

Det kan ytes tilskudd med inntil 20 % men maksimalt kr 200.000,- til etablering av felles anlegg. Det kan også gis støtte til drift av fellesanlegg som for eksempel drift av mottaksstasjon. En eventuell driftsstøtte skal medvirke til at driften vil være bedriftsøkonomisk lønnsom. Tilskudd til dette formål kan samfinansieres med andre offentlige støtteordninger. Maksimal driftsstøtte pr. år kr 50.000,-.

 


Særbestemmelser for tilskudd til utmarksnæringsutøvere

 

Utmarksnæring er avgrenset til innlandsfisk, småvilt, utnyttelse og videreforedling av ville bær, urter og sopp og kultivering av ville vekster og fiskevann, og som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid.

Utmarksnæringsutøvere kan søke om støtte fra primærnæringsfondet til gjennomføring av tiltak i samsvar med handlingsdel i Utmarksplan for Tana kommune.

Det kan søkes om støtte til:

1. Verdiskapning av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter i Tana.

2. Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling av utmarksprodukter og kompetanseheving innen fangst/høsting, produksjon og salg av utmarksprodukter.

3. Utvikling og tilskudd til opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting kan gi grunnlag for tilskudd.

 


Særbestemmelser for tilskudd til reindrift

 

 

Det kan gis tilskudd til tiltak i reindriftsnæringen som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien. Det kan også gis tilskudd til ungdom under etablering.

Søker må tilhøre siidaandel i reinbeitedistriktene 7 – Rákkonjárga eller 9 – Čorgaš.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om støtte må skrives.

Skjema

Søknadsskjema primærnæringsfondet

Søknadsfrist

Søknadsfrist etter kunngjøring på kommunens hjemmeside. De siste årene har søknadsfristen vært i mai. Søknader etter søknadsfristen må påregnes returnert eller avslått

Søknaden sendes til

Tana kommune, primærnæringsfondet, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Saksbehandling

Søknader avgjøres av Hovedutvalg for utmark og næring etter saksbehandling i utviklingsavdelingen.

Saksbehandlingstid

Ca. 1 mnd etter kunngjort søknadsfrist.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til overordnet myndighet etter forvaltningslovens kap. VII. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til saksbehandler

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA

Kontaktpersoner

Navn:Terese Nyborg
Tittel:Landbruksrådgiver
Telefon:46 40 02 61
Epost:terese.nyborg@tana.kommune.no
Navn:Frans Eriksen
Tittel:Rådgiver
Epost:frans.eriksen@tana.kommune.no
Navn:Merete Sabbasen Helander
Tittel:Konsulent
Telefon:46400262
Epost:merete.sabbasen.helander@tana.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-03-01 09:45
Gyldig fra2002-04-11