Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Primærnæringsfond - søknadsfrist 26. april 2017

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer. 

Det er satt av 350 000kr til primærnæringsfondet for 2017.

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Hva som kan støttes:
Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Jordbruk:

 • Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord
 • Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom, herunder også buskap
 • Forsterkning av kraftforsyning
 • Oppstart av tilleggsnæringer
 • Kjøp av melkekvoter

Fiske

 • Kjøp av fiskefartøy
 • Modernisering og effektivisering
 • Serviceanlegg/landanlegg/mottaksstasjon

Utmarksnæring

 • Verdiskaping av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter
 • Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling samt kompetanseheving
 • Opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting

Reindrift

 • Tiltak som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien.
 • Ungdom under etablering.

 

Søknad

Søknad må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). For jordbruk finnes det egen søknadsskjema som skal benyttes.

Søknadsfrist:       26. april 2017

Sende søknad

Post:                Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Elektronisk post:  postmottak@tana.kommune.no

 

Merk søknaden "Primærnæringsfond 2017"

 

For mer informasjon

Fagleder landbruk Terese Nyborg tlf. 464 00 261

Planlegger Frans Eriksen tlf. 464 00 271