Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknadsfrist 3. mai 2015

Primærnæringsfond 2015

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres.

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

 

Hva som kan støttes:

Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Jordbruk:

 • Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord
 • Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom, herunder også buskap
 • Forsterkning av kraftforsyning
 • Oppstart av tilleggsnæringer
 • Kjøp av melkekvoter

Fiske

 • Kjøp av fiskefartøy
 • Modernisering og effektivisering
 • Serviceanlegg/landanlegg/mottaksstasjon

Utmarksnæring

 • Verdiskaping av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter
 • Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling samt kompetanseheving
 • Opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting

Reindrift

 • Tiltak som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien.
 • Ungdom under etablering.

 

Søknad

Søknad må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). For jordbruk finnes det egen søknadsskjema som skal benyttes.

 

Søknadsfrist

3. mai 2015.

 

Sende søknad

Posten:                Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Elektronisk post:  postmottak@tana.kommune.no

 

Merk søknaden "Primærnæringsfondet"

 

For mer informasjon

Fagleder landbruk Terese Nyborg tlf. 464 00 261

Planlegger Frans Eriksen tlf. 464 00 271