Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel fastsatt

Kommunestyret fastsatte 20. juni planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel. Hovedtyngden av planarbeidet vil bli 2. halvdel av 2013 og første halvdel av 2014.

Oversikt over planarbeidet:

 

Hovedaktiviteter

Tidspunkt

Varsling om opptart/Utkast til planprogram (kommunestyret)

21. februar 2013

Høring planprogram (minimum seks uker)

22. februar – 8. april 2013

Fastsetting av planprogram (kommunestyret)

20. juni 2013

Innspill/medvirkning til plan

August 2013 – desember 2013

Konsekvensutredninger

September 2013 – mars 2014

ROS-analyse

September 2013 – januar 2014

Første gangs behandling av planforslag

Juni 2014

Høring og offentlig ettersyn

Juli - august 2014

Sluttbehandling i kommunestyret

September/oktober 2014

Nedenfor følger fastsatt planprogram samt saksutredningen med behandlingen av høringsuttalelser til planprogrammet.

Vi gjør dem oppmerksom på at det er tatt inn et nytt kapittel 3.2.1 LNFR-området inn i planprogrammet etter kommunestyrets vedtak. Etterfølgende kapitler i planprogrammet er tilsvarende forskyvet slik: 3.2.1 Boligbygging er blitt til 3.2.2 Boligbygging, 3.2.2 Fritidsbebyggelse er blitt til 3.2.3 Fritidsbebyggelse osv. Henvisningen i saksutredningen til kapittelnummereringen i planprogrammet er tilsvarende feil.

Ta kontakt med planlegger Frans Eriksen for spørsmål og informasjon om planprogrammet på telefon 464 00 271.