Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Frist for uttalelse til planoppstarten er 28. april 2017

Varsel om planoppstart - Utbedring av farled til Leirpollen

Kystverket har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til Leirpollen. Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for deponering av massene ved Stangnesodden i Tanafjorden. Frist for innspill er 2. mai 2017..

2017-03-13 Les mer...

Statens vegvesen har søkt om dispensasjon for å kunne starte utbedring av Torhophøyda i år

Statens vegvesen søker om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjennomføring av utbedringsarbeider på fv. 98 på Gohpivárri - Torhophøyda.

Utbedringen vil skje langs eksisterende veitrasé på en strekning på 625 meter. Det mest omfattende arbeidet vil være å fylle igjen «Torhopdumpa», en strekning på ca 200 meter mellom to bakketopper.
Dispensasjonssøknaden er sendt til grunneiere langs aktuell strekning samt til sektor-/fagmyndighetene for uttalelse. Disse har fått en frist til 14. mars til å uttale seg til dispensasjonssøknaden.

2017-02-20 Les mer...

Kommunens planstrategi 2017-2020 vedtatt

Kommunestyret vedtok 15.12.2016 ny planstrategi for perioden 2017-2020. Planstrategien sier hvilke planer kommunen skal ha i samme periode.

2016-12-22 Les mer....

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune – høring av planprogram

Tana kommune er blitt nasjonal pilotkommune for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet med en slik Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune starter nå opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemeldinger og innspill til arbeidet er mandag 16.januar 2017.

2016-11-10 Les mer...

Gi innspill til hvordan kommunens arealer skal brukes

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er gjenopptatt. Kommunen ønsker innspill på hvordan kommunens arealer skal brukes.

Vi ønsker at grunneiere som ser for seg en annen bruk av eiendommen eller sine eiendommer tidlig kommer med sine tanker og ønsker endret bruk.

2016-10-24 Les mer......

Varsel om planoppstart: Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, Austertana

Det varsles med dette at Elkem AS Tana starter arbeidet med en detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru. Kvartsittbruddet er planlagt utvidet med et areal på 15 km2. Dette vil kunne sikre drift i nye 50 år. Det arrangeres et åpent folkemøte om saken mandag 14.mars kl. 18 på Austertana oppvekstsenter. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 10. april 2016.

2016-02-23 Les mer...

Varsel om utvidelse av havneplan for Torhop og Smalfjord havner

Merknader sendes til kommunen innen 6. november 2015

2015-09-24 Les mer...

Kommuneplanens handlingsdel 2015 - 2018

Kommuneplanens handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret 23. april 2015.

2015-05-07 Les mer...