Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Presentasjon av forslag til ny kommuneplanens arealdel

Onsdag 26.06.2019 kl. 19:00 på rådhuset

2019-06-20 Les mer...
Planområde - Kart

Detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden

Kunngjøring av planvedtak - fylkesvei 98

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden den 15. februar 2018.

2018-02-22 Les mer...

Barn og unges bruk av steder i kommunen

I forbindelse med utarbeidelse av ny arealplan ønsker Tana kommune innspill på viktige steder og områder barn og unge bruker i kommunen. Frist for innspill er 5. mars 2018.

2018-02-08 Les mer...

Oversikt over alle innspill til ny arealplan for kommunen

Kommunen har mottatt om lag 180 innspill til ny arealplan for hele kommunen. Disse kan du se på vedlagt kartbilder.

Vi mottar fremdeles nye innspill.

2017-12-14 Les mer...

Åpent møte detaljregulering Fv. 98 Leibbošjohka–Ráttovuotna/Smalfjord

Statens vegvesen og Tana kommune holder åpent møte på Torhop grendehus onsdag 6. september 2017 kl. 18-20.

2017-08-30 Les mer...

Fristen for å uttale seg til planforslaget er 3. januar 2014

Forslag til reguleringsplan for Harrevann friluftsområde er ute til høring og offentlig ettersyn

 

2013-11-04 Les mer....

Varsel om oppstart av planarbeid - rullering av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. april 2013

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. I tillegg sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene
2013-02-22 Les mer...