Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Fristen for å uttale seg til planforslaget er 3. januar 2014

Forslag til reguleringsplan for Harrevann friluftsområde er ute til høring og offentlig ettersyn

 

2013-11-04 Les mer....
Planomriss

Detaljregulering for E6 Tana bru er vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for E6 Tana bru i kommunestyremøtet 21.02.2013.
2013-02-27 Les mer....

Varsel om oppstart av planarbeid - rullering av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Tana kommune oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. april 2013

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. I tillegg sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene
2013-02-22 Les mer...
FV+98+Ifjordfjellet+-+ingress_200x132

Forslag til detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet i Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for FV 98 Ifjordfjellet fra kommunegrensa mot Gamvik til Suolojávri. Planforslaget er på offentlig ettersyn og høring i perioden 20.desember 2012 – 4.februar 2013. Det blir et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen på Tana rådhus 10.januar kl. 18.
2012-12-20 Les mer...

Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 er sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og lokale aktører samt til lag og foreninger i Tana. Høringsfristen er 25. oktober 2012
2012-09-25 Les mer...

Planverk

Dette området på vårt nettsted gir en oversikt over de plandokumenter kommunen har vedtatt og arbeider etter. Vi prøver å tilordne plandokumentene etter de områdene planene omhandler.
2012-01-10 Les mer....