Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oversikt over alle innspill til ny arealplan for kommunen

Kommunen har mottatt om lag 180 innspill til ny arealplan for hele kommunen. Disse kan du se på vedlagt kartbilder.

Vi mottar fremdeles nye innspill.

I forbindelse med utarbeidelse av ny arealplan for kommunen, er det kommet om lag 180 innspill. Disse er tegnet inn på kart hos Nordatlas. Skjermbilder av innspillene ligger lenger nede i artikkelen som bildefiler. Bildefilene finnes også på arealplanens Facebookside her: https://www.facebook.com/tana.kommune.no/photos/?tab=album&album_id=1783810501691265. På Facebooksiden er det også mulig å kommentere innspillene.

Ta kontakt med oss dersom du har merknad eller innspill eller vet om andre som kan ha forslag til ny eller endret arealbruk i kommunen:

Frans Eriksen, tlf. 464 00 271, E-post: frans.eriksen@tana.kommune.no

Lars Smeland, tlf. 464 00 268, E-post: lars.smeland@tana.kommune.no

Ulrikke Ryen Haakonsen, tlf: 464 00 267, E-post: urh@tana.kommune.no

 

Planarbeidet framover

1. Innspillene skal konsekvensvurderes enkeltvis i forhold til:

a) Barn og unges oppvekstvilkår,

b) Friluftsliv og rekreasjon, folkehelse og allmenne interesser,

c) Samisk natur- og kulturgrunnlag,

d) Verdiskaping og næringsutvikling,

d) Landskap, kulturmiljø og kulturminner,

e) Naturmangfold,

f) Vassdrag og g) Kystsonen og tilhørende landarealer.

Den samlede vurderingen skjer i forhold til målsettinger i planprogrammet og relevante føringer i kommuneplanens samfunnsdel.

I tillegg til konsekvensutredningen skal det foretas en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av innspillene. Ros-analysen omfatter blant annen forhold som skred, flom, erosjon, byggegrunn, kvikkleire, forurensing, støy, trafikkulykke med mer.

På bakgrunn av disse utredningene vurderes det om innspillene skal tas med i forslag til plan eller ikke. Ved eventuelle negative virkninger, skal det vurderes om det er mulig med "avbøtende tiltak". Det skal også vurderes om det skal stilles vilkår for tiltak eller kreves ytterligere detaljregulering av et område.

2. Tegne inn områdene for ny eller endret arealbruk. Inntegnede områder vil være juridisk bindende sammen planbestemmelser.

3. Utarbeide planbestemmelser for nye tiltak i plan. Det gjelder eksempelvis bestemmesler for spredt bolig- eller fritidsbebyggelse i et avgrenset geografisk område.

4. På bakgrunn av konsekvensvurdering av enkeltinnspill, plankart og planbestemmelser utarbeide et samlet planforslag for hele kommunen. Planforslaget skal også konsekvensutredes i sin helhet før første gangs behandling i kommunestyret. Til første gangs politisk behandling skal det også foreligge en planbeskrivelse. Planforslaget blir etter første gangs behandling sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn før det endelig vedtas.

Vi skal holde planprosessen så åpent som praktisk mulig. I dette ligger det at vi skal forsøke å involvere bygdelagene når utkast til planforslag foreligger slik at medvirkning kan bidra til at planutkastet blir best mulig før politisk behandling i kommunen.

På arealplanens Facebook side finnes også bilder fra befaringer og innspillene til ny eller endre arealbruk: https://www.facebook.com/tana.kommune.no/