Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oversikt over åpne skuterløyper i Tana kommune

All informasjon om skuterløper publiseres her, artikkelen vil fortløpende bli oppdatert ved endring i status.

Oppdaterte løypekart finnes på nordatlas, velg temalag/løyper/skuterløper 2021 i panel til høyre på siden.

Oversikt over vegstrekninger unntatt fra Forskrift om forbud av bruk av snøscooter på offentlig vei i Finnmark

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-12-15-1698

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/snoskuter--og-barmarksloyper/

Løypenr

Løype

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Åpen

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Åpen

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Åpen

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Åpen

OPS: omstikket ved Garppejohka, pga. dårlig is.

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Åpen

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri 

Stengt

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Åpen

 

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Åpen

OPS!! kan være noe stein stikker opp fra sommervann til storelv.

6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Åpen

Vis hensyn dersom det er rein lang løypene.

6B

Smalfjord–løype 6A

Åpen

 

6C

Boftsa–løype 6A

Åpen

 

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Åpen

Vis hensyn dersom det er rein langs løypene.

 

7

Ifjordfjellet

Stengt

 

8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Åpen

OPS!!-kan være litt stein som stikker opp i løypen.

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

Delvis åpen

Løypen er åpnet fra Båteng via Tanabru til Gavesluft

 

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Åpen

 

10B

Løype 10A–Geresjávri

Åpen

 

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Åpen

 

 

11

Birkestrand–Lille Klokkarvann

Åpen

 

 

12

Austertana–Harrelv

Åpen

 

 

13

Luftjok–Austertana

Delvis åpen

Løypen er åpne fra Tanaelva til og med Hanajavri. Løypen er åpne ved bebyggelsen i Austertana

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Åpen

14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Åpen

Vis hensyn dersom det er rein i området.

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Åpen

Is tykkelse på polmakkvann 20cm

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Åpen

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Stengt

 

18

Tanabru

Åpen