Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Oppheving av midlertidig motorferdselsforbud i Tana kommune

Fylkesmannen viser til forskriftsvedtak av 19. mars 2013.
Reinbeitedistrikt 7 v/ Frode Utsi har i dag 26. mars varslet Fylkesmannen om
at reinflokken nå er flyttet ut av området stengt for motorferdsel. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 fatter Fylkesmannen i Finnmark følgende forskriftsvedtak:
Det midlertidige motorferdselsforbudet i Polmak øst i Tana kommune oppheves fra og med i dag den 27. mars 2012.