Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Tana formannskap har i møte 25.11.2021 gitt sin innstilling til Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Tana kommune. Innstillingen er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no

Endelig behandling skjer i kommunestyret den 09.12.2021.
Ordfører.
------ 

Formannskapets innstilling kommunestyret

Det vedlagte forslaget til budsjett 2022 økonomiplan 2022-2025 fastsettes som det kommer frem av eget dokument.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av budsjettdokumentet.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i det fremlagte forslaget:

1.

Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.

2

Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes ihenhold til det vedlagte gebyrregulativet. Andre gebyrer økes med 3 %. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter

3.

Ordførers godtgjørelse fastsettes til 785 102 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 79 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 987 997, og en økning på 3.2% lik KS sitt anslag for lønnsveksten.

4.

Eiendomsskatt:

4.1

Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.

4.2

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.

4.3

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,75 ‰. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 4‰ jf bokstav a.

4.4

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.

4.5

Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).

4.6

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.

4.7

Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.

4.8

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger, Museer og kunstgalleri, Idrettsbygninger og helsestudio, Kulturhus, Bygninger for religiøse aktiviteter, Helsebygninger, Fengsels og beredskapsbygninger, Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter

5.

Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt.

6.

Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med tillitsvalgte.

7.

Det kan tas opp inntil 9,5 mill i nye startlån.

8.

Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 20 000 000 ved behov.

9

Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT.

Innstilling til Kommunestyret.pdf

Sakfremlegg - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025.pdf

ARSBUDSJETT 2022 ØKONOMIPLAN 2023-25 Kommunedirektørens forslag.pdf

Oversikt alle investeringstiltak i Arena budsjett 2022.pdf

Oversikt alle driftstiltak i Arena budsjett 2022.pdf

Momentum Budsjettnotat - Tana kommune 2022.pdf

Gebyrregulativ 2022 Tana kommune.pdf

Detaljert konsekvensjustert budsjett på sektor, resultatenhet og ansvar.pdf

Referat fra drøftingsmøte om budsjett med Hovedtillitsvalgte.pdf