Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nytt vedtak hos fylkesmannen. Forlenget åpning av 3 nye snøskuterløyper

 

Fylkesmannen har i dag 6. mai blitt kontaktet av leder av reinbeitedistrikt 13, Per A. Gaup som kunne opplyse at deres krav om stengning av visse skuterløyper måtte bero på en misforståelse, og at de ikke har hatt til hensikt å gå i mot forlenget åpning av de aktuelle løypene, med unntak av den delen av Sirmaløypa som berører deres distrikt.

 

Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 kan følgende løyper i Tana kommune holdes åpne til og med 21. mai 2013:

- Løype 2a Sirbma – til Bihtošjávri

- Løype 7 Sjursok - Ifjordfjellet

- Løype 8 Storelva - Stuorra Iilis (Flyvarden)

Dette kommer i tillegg til løypene hvor det allerede er gitt vedtak om forlenget åpning.

For vilkår, øvrige vurderinger og oversikt over åpne løyper vises det til vårt vedtak datert 3. mai 2013.

Fylkesmannens vedtak er et forskriftsvedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens regler.