Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye veiadresser langs E6 og FV 895 fra 2.april

Den 2. april 2015 får alle eiendommer med bolig, fritidsbolig eller andre adresseverdige bygg (f.eks. grendehus og anleggsbygninger), langs E6 og FV 895, offisielle veiadresser med veinavn og nummer. Hver enkelt veiadresse er et enkeltvedtak med hjemmel i Matrikkelloven. Adressevedtak sendes hver enkelt hjemmelshaver sammen med en orientering om skilting av adressenummeret.

Veinavnene er valgt av oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret, og skrivemåten av navnene er fastsatt etter reglene i Lov om stadnamn. Veinavnet langs E6 fra Tana bru til kommunegrensen mot Nesseby er Várjjatgeaidnu. Veinumrene har startpunkt i framtidig rundkjøring på østsiden av Tanaelva etter at ny Tana bru er bygd. Veinavnet fra Tana bru til Levajok fjellstue er Deanugeaidnu. Veinumrene har startpunkt i framtidig rundkjøring på vestsiden av Tanaelva etter at ny Tana bru er bygd. Veinavnet fra Skiippagurra veikryss til finskegrensen er Gollevárri.  

Mer om veinavnene finner du på følgende kopling: http://www.tana.kommune.no/nye-22-veier-i-tana-kommune-har-faatt-adressenavn.5703323-51331.html

 

Nummereringen

Kommunen har fulgt følgende prinsipper i tildelingen av nummer:

1) Avstandsprinsippet, som gir fortløpende nummerering for hver 10’ende meter langsetter veien.

2) Prinsippet om hele talladresser til alle boenheter som har egen inngang fra bakkenivå, uten å bruke bokstaver som tillegg.

3) Prinsippet om at oddetall befinner seg på høyre side av veien og partall på venstre side av veien.

4) Prinsippet om at det skal være tilsvarende nummer på begge sider av veien.

 

De nye adressene vil bli matrikkelført den 2.april 2015. Postnummer og poststed vil ikke bli endret.

Veinavnskilt langs fylkesvei og riksvei vil bli satt opp av Statens vegvesen.

 

Nummerskilt

Huseieren har selv ansvar for å sette opp adressenummerskilt på bygningen. Skiltet må plasseres tydelig og være godt synlig. Er det flere adresseobjekt, må en ha flere skilt ved vegen og på huset. Skiltene må være godt synlige og plassert der trafikantene venter å finne dem. De bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør. Annen plassering ved privatveg som fører inn til eien­dommen kan også være tilfredsstillende. Skilt bør stå på venstre side av port, inngangsdør e.l.

 

Vanlig adressenummerskilt.

 

Skilt på bygningen skal ha teksthøyde H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Skilt­bredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for 3-sifret tall og 340 mm for 4-sifret tall.

 

Adressenummerskilt med angivelse av størrelse.

 

Adressaten / Huseier er selv ansvarlig for å skaffe adressenummerskilt og å montere det på bygningen.