Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye retningslinjer for Flerbrukshallen

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) vedtok 27. juni 2018 nye retningslinjer for leie og bruk av Flerbrukshallen. Hovedendringene gjelder kriterier for tildeling av halltid og retningslinjer for skilt og reklame.

Endringsvedtaket i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 27.06.2018:

Tildeling av halltilgang

Treningstidsinndeling etter kl. 15 skal være den samme som før kl 15 med 15 minutters inndeling.

Alle registrerte idrettslag i Tana kommune, skal vurderes likt etter søknad. Dette gjelder kun i kjernetiden. Utenom kjernetid forsøker man å få plass til alle som søker om halltid. Tana kommunene skal ikke definere om det er utendørs eller innendørs idrett o.l.

Kjernetiden er mellom kl.16:30-20:30 mandag til og med torsdag. Denne kjernetiden skal fordeles til funksjonshemmede i alle aldre, barn og ungdom under 18 år. Kun ved ledig kapasitet tildeles denne treningstiden til blandede grupper og voksne.

Idrettslagene må i søknaden spesifisere hvor mange ulike treningspartier de har og tid i flerbrukshallen tildeles etter antall treningsparti. Det er lov å bytte treningsparti innad i idrettslag og også mellom idrettslag hvis det er enighet om dette.

Ved søknad om bruk av flerbrukshallen skal det vedlegges oppdatert medlemstall for aktive utøvere. Medlemstallene deles inn i barn og ungdom under 18 år og voksne. Disse medlemstallene skal ikke være eldre 6 mnd.

Alle treningsparti med funksjonshemmede i alle aldre og barn og ungdom under 18 år forsøkes tildelt minst 45 minutters trening per uke i kjernetiden.

For tildeling av trening på hovedbanen gjelder følgende: Treningspartier med mindre enn 5 aktive utøvere under 18 år, søkes sammenslått med andre trengingspartier innen samme idrett. Hvis sammenslåing ikke er mulig eller treningspartiet også etter sammenslåing er mindre enn 5 aktive utøvere under 18 år, så tildeles det maksimalt 1 trening på maksimalt 45 minutter per uke i kjernetiden mellom kl.16:30-20:30. For små treningsparti skal det alltid være restriktivt med tildeling av hele hovedbanen i hallen.

I perioder der treningspartier som er tildelt halltid, ikke bruker hallen, f.eks. ved trening utendørs, så plikter leier å opplyse om dette til Tana kommune, slik at treningstider i denne perioden kan tildeles andre treningsparti.

Hvis antallet barn og unge under 18 år reduseres betydelig i et treningsparti, eller ingen under 18 år møter i løpet av 1 måned, plikter leier å opplyse om dette til Tana kommune, slik at andre treningsparti kan tildeles denne tiden.

Tana kommune kan be om en oversikt over bruken av hallen for kortere perioder.

 

Klageadgang:

  • Eventuelle klager på tildelt treningstid sendes skriftlig til TKE KF.

 

Revidering av reglement:

  • Reglementet revideres hvert annet år.

 

Punkt 4 Øvrig strykes i retningslinjene.

 

Nytt punkt 5 Reklame

  • Leier kan henge opp reklame og lignende for det arealet av hallen og den tiden av hallen som de disponerer i henhold til leieavtale, eksempelvis treningstid, turneringer og arrangementer. Materiellet skal tas ned når bruks-/treningstiden er over.
  • Visning av reklame og lignende kan også skje på audio/visuelt utstyr som utleier har satt opp i hallen, med de samme begrensninger som for annen reklame, dvs. at de opphører når brukstiden opphører.

 

Bestemmelse om reklame på kunstgressbanen

  • Reklame på kunstgressbanen tillates og inngår i partnerskapsavtale for drift av banen.