Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nye adressenavn i Tana har fått vedtatt skrivemåte. For første gang er kvenske navn vedtatt

Sju (7) nye adressenavn har fått vedtatt skrivemåte. Det er navnene Skiippagurra hyttefelt, Fergemelen på Skuvgi/Birkestrand, Kulpukantie og Verisoja i Máskejohka/Masjok, Pikku-Kumpula i Luovttejohka/Luftjok, Liŋkonluodda i Hillágurra og Gárggogeašgeaidnu i  Deanodat/Vestertana. Det er første gang Tana kommune vedtar kvenske veinavn. Områdene som har fått adressenavn framgår av kartskisse på koplingen nederst i artikkelen.

 

Vedtaket om skrivemåten av de aktuelle adressenavnene kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Ev. klage skal begrunnes og sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 01.09. 2017.

Det var hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) som i sitt møte den 30.05.2017 fattet vedtakene. De hadde følgende ordlyd:

Vedtak i sak 27/2017:

Tana kommune vedtar følgende skrivemåte av adressenavnet til kommunal vei i Deanodat/Vestertana, med hjemmel i Lov om stadnamn § 5, 2.ledd:

                                                   Gárggogeašgeaidnu

Begrunnelse:

Skrivemåten av adressenavnet Gárgogeašgeaidnu ble vedtatt av kommunestyret 12.02.2015. I ettertid er skrivemåten av grendenavnet fastsatt til Gárggogeahči. Skrivemåten av adressenavnet skal følge skrivemåten av primærfunksjonen, dvs. grendenavnet, og må derfor endres.

 

Vedtak i sak 28/2017:

Tana kommune vedtar følgende skrivemåter av adressenavn i kommunen, med hjemmel i lov om stadnamn § 5, 2.ledd:

Område/ strekning

Adressenavn

Tilråding/ høringsuttalelse

Skiippagurra

Seidafjellet hytteområde

Skiippagurra hyttefelt

Dette navnet er ønsket av hytteforeningen, men frarådet av stedsnavntjenesten. Samsvarer med det allerede vedtatte adressenavnet Smalfjord hyttefelt.

Skuvgi/ Birkestrand

Fra FV 890 til det gamle

fergestedet

Fergemelen

Fergemelen

 

Máskejohleahkki/ Masjokdalen

Fra den kommunale veien Masjokdalen til hyttene på sørvestsida av Suolovárri/ Holmfjell.

Kulpukantie

Kulpukantie

Vierasaijohka/ Masjoksletta

Nytt boligområde lengst sør på sletta, nær Vierasaijohka

Verisoja

Verisoja

Luftjokdalen

Hyttefeltet på sørsida av høyde

103, Pikku-Kumpula.

Pikku-Kumpula

Pikku-Kumpula

Hillágurra

Fra E6 og oppover jord-bruksveien i Hillágurra

Liŋkonluodda

Liŋkonluodda