Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Nedgravde oljetanker

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Det blir forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Hvis du allerede har en oljetank på eiendommen din og du er grunneier, har du ansvar for at oljetanken til enhver tid er i betryggende stand. 
 
Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.
 
Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

Oljetanken kan representere stor forurensningsfare selv om du tror den er tom. Før oljetanken graves opp må all olje være fjernet og tanken må være renset av et firma med godkjent kompetanse. Dersom oljetanken er rengjort av firma som er godkjent for det, så kan hvem som helst grave den opp som har fått gravetillatelse fra kommunen.

Hvis det under gravingen oppstår mistanke om at det har vært lekkasje og oljeforurensning rundt tanken, så plikter huseier eller den som graver å stanse gravinga og sørge for prøvetaking iht. forurensningsforskriftens kapittel 2. Huset kan bli ubeboelig dersom det lekker olje inn under huset. Se mer på følgende kopling:http://www.tana.kommune.no/har-du-en-nedgravd-oljetank.6113702-51331.html

Målgruppe

Huseiere/grunneiere

Kriterier/vilkår

Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

aaa

Lover og retningslinjer

Se forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning og forurensningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

Lover

Forurensningsloven

Forskrifter

Forskrift om håndtering av farlig stoff

Forurensningsforskriften

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. 

Ta også kontakt med oljefri.no eller enova.no for å få tilskudd og hjelp til utskiftning av tanken.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-02-20 08:09
Gyldig fra2018-10-24
Gyldig til2022-02-19