Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møte i Tana kompetanseforum i oktober

Vedtak om opprettelse av dette forumet er gjort av kommestyret i juni 2009 som ledd i samordning av kompetanseutviklingen i kommunene i øst-Finnmark og for regionen. Det første møtet i Tana kompetanseforum ble avholdt i oktober.

Møte ble avholdt på Rådhuset, Tana kommune onsdag 14. oktober fra kl 09-12.
Følgende møtte:
Tana kommune: Rådmann: Jørn Aslaksen, Helse-omsorg: Aud Varsi, Oppvekst: Else Marie Seim
Tana videregående. Eva B Birkenes
Gaisa: Elin Sabbasen
Seg: Håvald Hansen
Tana næringsforening: Kåre Ballari, Olav E. Johansen
NAV: Marina Ingilæ
Digforsk: Torill Dagfinnsdatter
Helse Finnmark: Hege Maja-Bakken
Tana Studiesenter: Gunnar Paulsen 


Saksliste:

1. Innledning, presentasjon. Rådmannen .

Rådmann Jørn Aslaksen ønsket velkommen på vegne av Tana kommune. Viste til at opplæring er høyt prioritert av politikerne i kommunen. Det er investert i nytt bygg. Kommunen bruker over millionen på det som stat og fylkeskommune normalt skulle ha dekket (Losa og høgskoletilbud)
Helt konkret viste han til til vedtaket om at det nå skal etableres et eget komptanseforum er gjort i et enstemming kommunestyre den 25.06.09 i sak 54/2009

Vedtak
1.Tana kommunestyre slutter seg til at Tana kommune blir med i Øst-Finnmark kompetansesenter.
2.Tana kommunestyre ber rådmannen ta initiativ til opprettelse av Tana kompetanseforum.

 

Deltakere:

- Tana kommune, rådmannsnivået

- Studiesenteret i Tana

- Næringsliv v/ næringsforeningen

- Gaisa næringshage

- SEG

- Tana videregående skole

- En representant for fylkeskommunale/ statlige etater i kommunen

- Representant for helse- og psykiatrisektoren
 

Ellers vises til saksfremlegget "Etablering av Øst- Finnmark kometansesenter" som i sin helhet fulgte som vedlegg til innkallingen til møtet.
 

2. Kort om bakgrunnen:

Gunnar Paulsen: (vedlagt ppt)

Øst- Finnmark kompetansesenter (ØFK) etablert som prosjekt. Jobbes med regional forankring og finansiering. Hovedfokus vil være kompetanseformidling. Vårt kompetanseforum vil ha som hovedbeskjeftigelse å avdekke lokalt kompetansebehov for voksne på kort og lenger sikt og formidle det til ØFK. ØFK følger dette opp mot tilbydere. Kompetanserforumet sprer infomasjon om kompetansetilbudet ut i vår kommune. Skal være med på å sikre lokal legititimitet. Steder med postitiv utvikling får til stedsutvikling, næringsutvikling og kompetanseutvikling sett i sammenheng. Dette gjør at forumet vårt må kunne se videre enn bare voksnes læring hvis nødvendig.

 

3. Hva har vi av kompetansetilbud i kommunen vår. Redegjøring fra hver enkel kometansetilbyder.

1. Eva Britt Birkenes redegjorde for tilbudet ved Tana videregående: (Vedlagt ppt). Hun redegjorde kort for LOSA tilbudet i Tana og fjernundervisningen fra Nordkapp vidergående skole for de som ønsker generell studiekompetanse.

2. Gunnar Paulsen gjennomgikk hva Tana Studiesenter tilbyr av studier via studiesenteret.no og ØFK. (Vedlagt ppt)

3. Håvald Hansen redegjorde for kurs fra SEG: Et utvalg av det han nevne følger:

Samisk: Begynnerkurs, lese og skrivekurs samt språkbad. (ikke komptansegivende). Mål: Utvikle disse kursene til kompetansegivende.

Samisk semesteremne (Samisk høgskole/ universitetet i Tromsø)

Kurs for lærere (samisk høgskole/ internasjonale polaråret)

Etableringskurs, coach-opplæring, dataopplæring, div småkurs

Arbeider med: Få i gang etablererkurs for unge duodi-utøvere- ny samisk design.

Nettverkskurs (Russland)

4. Elin Sabbasen, Gaisa næringshage.

Leverer kurs i forhold til kompetansen hos ansatte:

Coaching, opplæring i prosess/ kjøre prosesser, nettverksbygging, etablering, veiledning til etablerere, HMS-kurs, skattefund-seminar.

Reiseliv: Vertskapskurs, innlandsfiskekurs. Kvinnovasjon= kvinner og næringsutvikling. Mediekurs. Mikrokreditt. Prosjekt: Næringshage i Terieberka- kurs i kjøpmannskap. mm

 

 

4. Hvilke kompetansebehov har vi på kort og lang sikt i Tana. Deltakerne redegjør.

Deltakerne redegjorde for hovedlinjene i utdaninngsbehovene.

Sikre faglærte førskolelærere (paps), lærere,sykepleiere, ergoteapeuter, aktivitører, institusjonskokk(er)og behovet for viderutdaninning innenfor helse: ruskompetanse (dobbeldiagnose), utdanning som dekker de nye utfordringer knyttet til samhandlingsreformen bla innen hjemmepleie

For skole/barnehage: viderutdanning inne spesped, kjernefag med krav om grunnfag, satsingene relatert til kunnskapsløftet med bla faglig påfyll i enkeltfag, data etc, pedagogisk ledelse, veiledning, vurdering,....

 

Mer spesifikt etterlyses samisk grunnfag (desentralisert), russisk språk, russisk kulturforståelse og russisk jus og forretningsdrift og fagbrev for renholdere.

 

For næringslivet i Tana som har 600 enheter er det behov innen bygg/anlegg, transport, reiseliv og økonomisk kompetanse.

 

Digforsk vil ha 8 arbeidsplasser der personer som rekrutteres fra NAV- systemet får arbeidstrening (registrering) og tilbud om utdanning knyttet til den enkeltes behov.

 

Fra NAVs side lokalt etterpørres kompetanse i forhold til de som til enhver tid er inne i systemet og som spenner fra individuelle behov fra ung til gammel, folk under attføring, rehabilitering enslige forsørgere etc med ulik kompetanse, mao i deltakere som stor grad behøver "skreddersøm".

De mer langsiktige trekkene vil uttrykkes fra NAV Finnmark.

 

Det ble også tatt til orde for å gjennoppvekke opplegg for "Hjemvendte" til jul- med tanke på å få disse å se på muligheten til å etablere seg i Tana. SEG ble utfordret til å ta den saken videre.

 

Dette gir et godt bilde på spennvidden i behovene i Tana. Men dette blir for lite presist for å få tilbud levert til kommune/region vår . Kvaliteten bestillingen må opp og vi må være mer konkret på hvilket tilbud vi ønsker, på hvilket nivå, antall deltakere og med hvilket omfang/ varighet. Derfor sendes skjemaet som er utviklet innen oppvekst som mal til de andre. Denne malen benyttes så for å gi tilbakemelding om kompetansebehovet til gunnar.paulsen@tana.kommune.no innen 27. oktober.

 

De mer langsiktige (og villet) behovene må komme med og bla hentes ut fra kommuneplan. Dette må følges opp.

 

5. Hvilke suksesskriterier må være på plass for at dette forumet/arbeidet som utføres i forumet skal bli vellykket?

Av innspillene som kom nevnes følgede faktorer:

Rollen forumet har må spesifiseres mer presist.Målformuleringen må tydeliggjøres. Studieorganisasjonene må være med. Det må avholdes jevnlige møter. Karlegging av behov må være gjort i egen organisasjon/ forankret internt før innspill gis. Kursbehov som man melder inn må forplikte til deltakelse etterpå. Deltakerne i forumet må også formidle tilbake til egen organisasjon. Egennytten vil være avgjørende vil være avgjørende for deltakelsen . Vi må kunne vurdere om tilbydere kan møtes alene hvis det er behov for det.

 

6. Oppsummering. Hvem blir med videre? Møteplan fremover.

Det avholdes minst tre møter pr. år i forhold til årshjulet ØFK følger. Møter ut over dette bestemmes av forumet selv ved behov. Innspill sendes til Tana Studiesenter som fungerer som sekretariat og videreformidler. Møteplan for forumet sendes umiddelbart etter møte i ØFK den 30. oktober. Neste kartleggingsmøte avholdes i september 2010 og anbefales gjennomført som et prosessmøte der også næringsliv inviteres til å delta.