Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Miljøforvaltningens tilskuddsordninger for 2009

Miljøforvaltningens tilskuddsordninger for 2009 er nå kunngjort, se vedlagte rundskriv T 1-08. Lag og foreninger kan iht. ordningen søke om tilskudd til fiske-, vilt-, frilufts- og kulturminneformål. Tilskuddene til kulturminnevern gjelder også private eiere av fredete og verneverdige anlegg.

 
Kommunen skal samordne og prioritere søknader innenfor fiske-, vilt- og friluftsformål, før disse sendes videre til Fylkesmannen. Søknader skal sendes til kommunen innen 15.desember, på søknadsskjema A-09 (se vedlegg). Kommunen kan veilede om søknadsutformingen.
 
Søknader om tilskudd til kulturminnevern skal sendes direkte til Finnmark fylkeskommune eller Sametinget, avhengig av hvilken tilskuddsordning det søkes om tilskudd fra. Søkere anmodes om å kontakte fylkeskommunen/Sametinget før søknaden sendes